h

Gaat zorg van recht naar gunst !?

19 februari 2007

Gaat zorg van recht naar gunst !?

Het is ondertussen mode geworden dat de opeenvolgende kabinetten de bureaucratie willen terugdringen. In de praktijk blijkt niet alleen dat hier weinig van terecht komt, sterker, het lijkt wel of de bureaucratie enkel toeneemt.
Ook het aanstaande kabinet volgt in deze traditie. Op pagina 39 van het coalitieakkoord staat: “ Daarom willen wij de komende jaren vooral investeren in draagvlak bij patiënten en professionals om samen het bestrijden van de onnodige bureaucratie …….” Op pagina 42, eveneens in het hoofdstuk over volksgezondheid en zorg verklaart men dat het hard nodig is om langs velerlei wegen te blijven streven naar een lagere werkdruk, minder bureaucratie, een grotere doelmatigheid en een sterkere positie van de zorgconsument.

Opvallend is dat het woord bureaucratie in het huidige coalitieakkoord enkel voorkomt daar waar het gaat over de zorg.

De zorg in Nederland kent vele vormen van bureaucratie. In dit artikel willen wij er één uitlichten namelijk het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wilt u professionele zorg, dan moet eerst worden gekeken of u daar volgens de wet recht op hebt. Dat heet een indicatiestelling.
Het CIZ verleent zelf geen zorg. Zij geven na onderzoek een besluit waarmee de klant zich dan bij de gewenste hulpverlener moet melden.

Het is niet zo dat iemand die zorg en hulp nodig heeft zomaar naar een wijkzuster, zorgcentrum of verpleegkliniek kan gaan. Vooraf wordt telkens gecontroleerd of iemand aan de eisen die de overheid hiervoor stelt voldoet. Ook als een patiënt door een specialist, huisarts, verpleegkundige of maatschappelijk werker verwezen wordt, blijft deze controle vooraf noodzakelijk. Dit zien wij als een georganiseerde vorm van wantrouwen.

De zorgvrager ontvangt binnen zes weken na ontvangst van zijn aanvraag een indicatiebesluit van het CIZ. Althans zo staat het in de regels. In de praktijk wil het nog wel eens langer duren. Het CIZ stuurt het indicatiebesluit ook aan het zorgkantoor in uw regio. Wanneer u dat wilt, wordt het besluit daarnaast toegestuurd aan de zorgaanbieder van uw keuze. Dit gebeurt alleen als u daarvoor nadrukkelijk toestemming geeft. Doet u dat, dan wordt een beperkt aantal gegevens verstrekt. De zorgaanbieder zal in veel gevallen hetzelfde onderzoek als het CIZ gedaan heeft, nog eens dunnetjes over doen. Ondertussen bent u als hulpvrager als weken aan het wachten voordat u überhaupt op een wachtlijst staat.

Graag willen wij de nieuwe regering bij het terugdringen van de bureaucratie in de zorg een handje helpen.

Indien een zieke door een specialist, huisarts, verpleegkundige of maatschappelijk werker voor zorg verwezen wordt lijkt het veel doelmatiger om direct met noodzakelijke zorg te starten en de toetsing door het CIZ (steekproefsgewijs) achteraf te laten plaatsvinden.

Indien de hulpbehoevende na verwijzing direct de zorg of hulp kan ontvangen of anderzijds per direct op een wachtlijst kan komen, is er voor de hulpbehoevende een tijdswinst van vele weken.

Door de controle op verwijzing van de hulpverlener achteraf en steekproefsgewijze te laten plaatsvinden kan er meer efficiëntie worden bereikt en naar schatting een directe besparing van vele miljoen euro`s.

Wat wij verder willen: Op het moment dat er t.g.v. hulpbehoevendheid ondersteuning van buiten nodig is, dat zo te organiseren dat het dagelijkse leven met deze steun verder normaal kan verlopen.
Wat wij niet willen: Dat “buitenstaanders” in deze de medewerkers van het CIZ, vanaf papier de zorgvrager sinds oktober 2003 voorschrijven hoe deze en zijn naasten hun leven moeten herinrichten. Dit heet in hun termen “gebruikelijke zorg” maar is feitelijk opleggen hoe iemand zijn huishouden en rolverdeling in het gezin moet inrichten.

Schrijvers van dit artikel zijn:
Ine Hellwig Ben Rewinkel
VVD Raadslid in Voerendaal SP Raadslid in Landgraaf
Kandidaat voor de PS Kandidaat voor de PS
verkiezingen op plaats 15 in Zuid Eveneens op plaats 15 !

Ine Hellwig en Ben Rewinkel hebben elkaar leren kennen medio 1977 als beginnend hulpverlener in de zorg.

U bent hier