h

Veiligheid van de Landgraafse speeltuinen.

3 november 2006

Veiligheid van de Landgraafse speeltuinen.

Soms is politiek niet te doorgronden en lijkt het dat er spelletjes worden gespeeld waarvan maar weinigen door hebben wat het doel is. Onderstaand een voorbeeld hoe een en ander kan lopen.
Tijdens de gecombineerde commissievergadering van 23-10-2006 werd de begroting 2007 besproken als voorbereiding op de raadsvergadering van 05-11-2006. Eén punt willen we er nu even uitlichten. Tijdens deze voorbereidende vergadering werd onderstaande tekst door de SP aan wethouder Fred Janssen voorgehouden.

Het valt op dat er bijzonder weinig aandacht is voor speeltuinen. Budgetten voor onderhoud en veiligheid van de speeltuinen zijn niet ingezet. Dit is niet alleen een probleem in Landgraaf maar op vele plekken in Nederland zoals uit een recent rapport van de ANWB blijkt. Om een inzicht te krijgen in de benodigde kosten voor veiligheid heeft de firma Spereco voor de 6 Landgraafse speeltuinen een inventarisatie gedaan. Om onze speeltuinen in 2007 veilig te maken is een budget nodig van € 195.500,- . Dit bedrag is zo hoog kunnen oplopen omdat de laatste 5 jaar op onderhoud en vervanging van speeltoestellen zwaar bezuinigd is. Het is voor de SP niet acceptabel dat kleine kinderen in een speeltuin nota bene, niet veilig kunnen spelen. We verwachten van de wethouder derhalve dat er per direct een traject van aanbesteden en uitvoeren gaat komen. Dit om in 2007 het speeltuinseizoen veilig en verantwoord te kunnen starten.

WE ZULLEN WAT DIT BETREFT MET EEN AMENDEMENT KOMEN

Wethouder Janssen gaf als antwoord dat hij voor ongeveer 80% gelden heeft om aan onze eis tegemoet te komen. Hij is ook bereid deze gelden in te zetten voordat het nieuwe speeltuinseizoen op 30-04-2007 begint. We hebben direct aangegeven dat wij als SP hiermee niet akkoord kunnen gaan. De SP eist dat er 100% veiligheid voor de kinderen in de speeltuinen is.

30-10-2006 heeft wethouder Janssen overleg gehad met de gezamenlijke speeltuinen. Voorzitter van het gezamenlijk speeltuinenoverleg, Frits Kusters, is overigens een gewaardeerd lid van de SP en stond bij de gemeenteraadsverkiezingen op nr. 6. Onderstaande tekst uit het Limburgs Dagblad van 31-10-2006 is het resultaat.

Speeltuinen fors opgeknapt
LANDGRAAF
DOOR JOS VAN DEN CAMP

De zes Landgraafse speeltui­nen zijn voor de seizoens­opening op Koninginnedag 2007 helemaal opgeknapt. Uiterlijk die dag zullen alle toestellen voldoen aan alle eisen van veiligheid. Die toe­zegging heeft wethouder Freed Janssen (GBBL) gister­avond gedaan aan alle Land­graafse speeltuinbesturen.

Die gezamenlijke speeltuinbe­sturen zeggen overigens dat 195.000 euro nodig is voor het verbeteren en vervangen van speeltoestellen in alle zes de speeltuinen. Aan die bereke­ning ligt een uitgebreide rap­portage ten grondslag van Spe­reco, een gespecialiseerd bu­reau uit Weert dat alle speeltuinen op kwaliteit heeft doorgelicht. Wethouder Jans­sen erkent (bijna) alle geïnven­tariseerde knelpunten en kos­ten. „We weten nu precies wel­ke toestellen worden afgekeurd, moeten worden ver­vangen of opgeknapt. Alle speeltoestellen zijn net als de ondergrond en de gebouwen ei­gendom van de gemeente. Hij komt op een iets lager bedrag uit dat nodig is: 175.000 euro. Door op een betere manier aan te besteden en kortingen te be­dingen, gaat Janssen ervan uit dat de hele operatie de gemeen­te niet meer hoeft te kosten dan 165.000 euro. En dat is precies het bedrag dat door de gemeenteraad van Landgraaf beschikbaar is ge­steld. Janssen verlangt geen zelfwerkzaamheid van de ver­enigingen omdat hij vindt dat die al genoeg belast zijn.

Voorzitter Frits Kusters van de gezamenlijke speeltuinen, ver­enigd in het Speeltuinen Over­leg Landgraaf, (SOL), benadruk­te gisteren dat het onder han­den nemen van de speeltuinen overal moet gebeuren en niet ten koste mag gaan van bijvoor­beeld het sluiten van één van de speeltuinen, waardoor voor de andere meer geld overblijft. Dat gevaar zou volgens hem niet on­denkbeeldig zijn in Abdissen­bosch waar de opknapbeurt al­leen al 51.400 euro zou gaan kosten.

Veel van het onderhoud gedu­rende de afgelopen jaren is vol­gens Kusters betaald uit op­brengsten uit dag- en jaarkaar­ten en de opbrengst uit de snoepwinkeltjes. „Eigenlijk is dat geld alleen bedoeld voor het betalen van de energie- en afval­stoffenkosten en dergelijke. Hadden we dat niet gedaan, dan hadden de speeltuinen al lang gesloten moeten zijn." Dat moest omdat de bedragen voor groot onderhoud door de gemeente weliswaar al sinds vier of vijf jaar waren gereser­veerd maar nooit werkelijk wa­ren uitgekeerd.


We zullen in de gemeenteraad dus nu niet meer met een amendement hoeven te komen. De wethouder heeft onze eisen nog vóór de raadsvergadering helemaal ingevuld. Uiteraard zijn we hem hiervoor zeer erkentelijk.

De SP fractie in de gemeenteraad wenst de kinderen van Landgraaf een veilig speelseizoen 2007 toe.

Jeanny Berg / Ben Rewinkel.

U bent hier