h

SP Landgraaf organiseerde informatie avond over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

3 oktober 2006

SP Landgraaf organiseerde informatie avond over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Op 29 september organiseerde de raadsfractie van de SP Landgraaf in café - zalencentrum Brandpoort een informatie- en discussieavond over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Voor de SP was de fractie-voorzitter van de afdeling Valkenburg aan de Geul, Elke de Vries, van de partij.

Wmo Avond

Namens de gemeente Landgraaf waren de coördinerend wethouder Wmo Harry Leunessen en wethouder Sociale Zaken Sjef Kreutz aanwezig. De avond stond onder leiding van de landgraafse SP-raadsleden Jeanny Berg en Ben Rewinkel.

Met de gevolgen van de Wmo zal bijna iedere inwoner te maken krijgen. Deze nieuwe wet gaat per 01 januari 2007 in werking en verwacht een actieve rol van burgers bij de zorg voor hun familie en de leefbaarheid van de omgeving. De gemeente gaat er vele nieuwe taken bij krijgen zoals huishoudelijke zorg en ondersteuning mantelzorgers. Bestaande taken zoals rolstoelen en scootmobielen krijgen een ander jasje.Van de burgers wordt veel verwacht in de zorg naar hun naasten. Er wordt veel van burgers verwacht ten aanzien van mantelzorg en vrijwilligerswerk.

De Wmo geeft de gemeente verplichtingen en bevoegdheden op héél veel gebieden. Het gaat in deze wet om leefbaarheid en sociale samenhang van wijken, preventie en ondersteuning bij opvoedingsproblemen, ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, regelingen dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en zich verplaatsen, individuele en gemeenschappelijke voorzieningen en vervoer, maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg maar ook verslavingsbeleid. De nieuwe wet brengt risico’s met zich mee, maar biedt ook kansen.

Bij de ongeveer dertig aanwezigen waren er een behoorlijk aantal zorgen over wat er op hun af gaat komen vanaf het volgende jaar. Zorgen werden geuit over de de belangrijke functie van vrijwilligers en mantelzorgers. De vrees bestaat bij de aanwezigen dat er niet voldoende gekwalificeerde mensen straks zorgtaken op zich moeten gaan nemen. Ook de druk op de mantelzorgers zou wel eens behoorlijk toe kunnen nemen. Maar ook de toenemende eigen bijdragen die betaald moeten worden leiden tot zorgen bij de aanwezigen.

Van zowel de kant van de SP als ook van de gemeente Landgraaf worden deze zorgen gedeeld. De gemeente heeft aangegeven hun uiterste best te doen om er voor te zorgen dat mensen adequate zorg verleend krijgen en dat de mensen, ondanks de financiële risico’s van de wet, dezelfde rechten op zorg behouden.

In de Wmo is het de bedoeling dat burgers en belangengroepen veel inspraak gaan krijgen. Hiervoor is uiteraard goede informatie nodig. Met deze avond wilden wij hiertoe ons steentje bijdragen.

Raadsfractie SP Landgraaf

U bent hier