h

Inlegvel September 2006

19 september 2006

Inlegvel September 2006

Beste SP-er,

Het is alweer september, de vakantie is voorbij en verkiezingen komen eraan. Het is nog maar 8 weken en dan mag u alweer terug naar de stembus en er moet nog veel gebeuren voor die tijd. Dus er is werk aan de winkel. Dat wil overigens niet zeggen dat er in de ‘vakantie’ niets is gebeurd. Integendeel, er is juist heel veel gebeurd. U kunt over de activiteiten van de lokale afdeling meer lezen in het vervolg van dit blad. Maar ook landelijk is er veel gedaan. Het is ook daar behoorlijk druk geweest. De voorbereidingen voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen zijn in volle gang. Er is een nieuw verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst is gepresenteerd, want een beter Nederland begint bij de SP.

Op 31 augustus heeft Jan Marijnissen het verkiezingsprogramma 2006-2010 gepresenteerd. Natuurlijk zijn de meeste dingen bij het oude gebleven, maar ook is er een aantal standpunten aangepast als gevolg van de huidige situatie. Zoals altijd zijn er weer veel critici op het moment dat onze partij zijn programma presenteert. Maar waar is hun kritiek op gebaseerd?

Vroeger verweet men ons naïviteit, niet denken aan het belang van het land of beleid dat slecht zou zijn voor de economie. Naïviteit komt vaak voort uit idealen, en deze heel graag willen bereiken. En dat is nu net wat de SP zo uniek maakt. Dat we niet aan het landsbelang zouden denken is een verwijt wat gemaakt werd door die mensen die bang waren voor het verlies van hun eigen macht. En het feit dat ons beleid slecht zou zijn voor onze economie is gewoonweg niet waar. Keer op keer blijkt uit CPB berekeningen dat het be-leid van de SP als beste uit de bus zou komen als het werd uitgevoerd. Nu blijkt zelfs uit een studie van de Rabobank dat door het neoliberale doem-denken mensen het vertrouwen in de economie zijn verloren en dat de eco-nomie hierdoor is verslechterd.

Maar wat is op dit moment nu de kritiek op de plannen van de SP? Dat we onze idealen verloochenen en dat we mee willen regeren of op macht uit zijn. Deze verwijten worden nu gemaakt door diezelfde mensen die ons eerder verweten dat er niet aan het landsbelang gedacht werd, dat we naïef waren en dat ons beleid slecht voor de economie zou zijn. Ze verwijten ons eerst dat we idealen nastreven, en nu dat we ze willen bereiken. Maar waarom zouden we niet willen regeren? Is het afgelopen jaren zo goed gegaan dat het niet nodig is voor ons om te willen regeren?

Het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd, was onrechtvaardig en oneerlijk. De rijken werden steeds rijker, de armen steeds armer. Rechten die mensen jarenlang opgebouwd hadden zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Het is nu aan ons om dit recht te zetten!

Iedereen die het conceptverkiezingsprogramma wil lezen kan dit doen op www.sp.nl en kan met eventuele op- en aanmerkingen terecht bij onze organisatiesecretaris Thea Evers.

Initiatiefvoorstel SP over de verloedering van gebouwen in de gemeente Landgraaf

Op woensdag 30 augustus boden SP raadsleden Jeanny Berg en Ben Rewinkel aan Burgemeester Bert Janssen en Wethouder Freed Janssen een nota aan, waarin de verloedering van terreinen en gebouwen in Landgraaf aan de kaak gesteld wordt. De gemeente wil zichzelf graag in de etalage zetten als toeristisch hoogtepunt van Parkstad Limburg. Echter op veel plekken in de gemeente liggen bouwterreinen maanden, soms zelfs jaren, te wachten op activiteit. Op het terrein, binnen vaak slordig neergezet hekwerk, staat het onkruid soms meters hoog. Ook leegstaande gebouwen, vol graffiti, die niet gesloopt worden door een bulldozer, maar door het weer en baldadige inbrekers. Het ziet er gewoonweg niet uit!

Veel van dit soort terreinen en gebouwen liggen langs de toegangswegen en doorgaande wegen in Landgraaf. Van de Schaesbergerweg tot aan de Grensstraat. Ongeveer 14 jaar geleden is al hierover in bestuurlijk Landgraaf een discussie geweest. Er is destijds niets gebeurd. Enkele jaren geleden heeft ons oud SP raadslid Rinus Fransen uitgezocht of juridische stappen tegen deze verloedering mogelijk waren. Dit bleek niet het geval. Jeanny en Ben hebben dit nu opgepakt en half augustus foto’s gemaakt van 15 plekken in Landgraaf die er zo vreselijk bijliggen. Zij hebben van iedere plek een korte beschrijving gegeven. Maar vooral hebben ze enkele ideeën aangedragen hoe deze puisten in het Landgraafse gezicht aangepakt kunnen worden. De SP tracht de in de wijk en buurt aangehaalde tekortkomingen te verbeteren, zodat een voor alle bewoners veilige, prettige en gezonde leefomgeving ontstaat. Panden en bouwterreinen zonder activiteit, zoals in het voorgaande aangehaald dragen in hoge mate bij tot een onveilige, onprettige en ongezonde leefomgeving. Het past een gemeente als Landgraaf, die zich naar buiten op een geheel andere wijze in de etalage wil zetten, niet om bij de pakken neer te blijven zitten.

Onze voorstellen

1.Panden die op de nominatie staan om afgebroken te worden, zo spoedig mogelijk slopen. Dit voorkomt graffiti, ongedierte, kraak, braak en brand. Leegstaande panden dragen bij aan een gevoel van onveiligheid.
2.Het ontstane braakland ten minste egaliseren, in zaaien met gras, er een bank neerzetten of er een trapveldje van maken.
3. Met wijk en buurtverenigingen overleggen hoe zij de (tijdelijke) inrichting willen zien. Creativiteit en variatie in dezen komt de hele woon- en leefomgeving ten goede.
4. Plekken zoals in het centrum in Schaesberg (tijdelijk) opnieuw inrichten. Dit kan een hangplek voor jongeren zijn, een gelegali-seerde graffitiplek, etc. Ook zou de academie voor beeldende kunsten gevraagd kunnen worden voor een tijdelijke inrichting.
5. Woningeigenaren en/of projectontwikkelaars die meewerken aan de herinrichting ‘belonen’ met een voortvarende afhandeling van vergunningen of andere faciliteiten.
6. Woningeigenaren en/of projectontwikkelaars die niet meewerken via een verordening dwingen het aanzien van Landgraaf aantrekkelijk te houden.
7. De gemeente, daar waar zij zelf eigenaar is van panden of gebieden, hier een goed voorbeeld laten geven.

Reacties op initiatiefvoorstel

Ons initiatief is door de Burgemeester en de betrokken wethouder, in het bijzijn van Judith Houben van het Limburgs Dagblad, met enthousiasme ontvangen. Zij hebben aangegeven dat zij nu handvaten hebben om de problematiek in de toekomst aan te pakken. Ook de andere wethouders hebben ons bedankt voor dit initiatief.

Het initiatief komt in een van de volgende gemeenteraadsvergaderingen ter sprake. Wij zullen u hier te zijner tijd over informeren. Het zou mooi zijn om dan de publieke tribune vol met SP-ers te zien om het voorstel van onze raadsleden, Jeanny en Ben, kracht bij te zetten.

Amendementen op de regionale kadernota Wmo, ingediend door onze fractie, aangenomen.

Tijdens de afgelopen vergadering van de Landgraafse gemeenteraad heeft de SP de allereerste amendementen, na de verkiezingen van 8 maart, ingediend. Het betrof een drietal amendementen over de steeds belangrijker wordende Wmo. De regionale kadernota en de verordening waren volgens onze fractie onduidelijk en soms niet altijd juist. Onze fractie had een groot aantal op en aanmerkingen hierop. Dit resulteerde in amendementen die de nota en de verordening verduidelijkten. Maar in de raad kun je nog zoveel indienen, als de voorstellen niet door de raad worden aangenomen, is er nog niet veel bereikt. De amendementen werden echer door een groot deel van de gemeenteraad gesteund en met 19 stemmen voor en 5 tegen door de raad aangenomen. Mensen die geïnteresseerd zijn in de tekst van de nota en de op en aanmerkingen van onze fractie hierop kunnen deze raadplegen op onze website.

U bent hier