h

ICT-zet Heerlen een mysterie

7 augustus 2006

ICT-zet Heerlen een mysterie

Geacht College,

In het Limburgs Dagblad is een artikel verschenen met als kop "ICT-zet Heerlen een mysterie". In dit artikel wordt namens het college van Onderbanken hun gemeentesecretaris de heer Geraets geciteerd. Hij verklaart dat de gemeente Heerlen zich terugtrekt uit de ICT samenwerking binnen Parkstad. De heer Geraets spreekt van drogredenen van Heerlen om zich terug te trekken en het haaks staan op eerdere afspraken.

De SP fractie zou graag weten welke consequenties het terugtrekken van Heerlen uit het ICT project heeft voor Landgraaf.

→ In hoeverre is het hele project ter ziele nu de grootste partner zich hieruit terugtrekt.
→ In hoeverre heeft het terugtrekken van Heerlen financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten en voor LLandgraaf in het bijzonder.
→ Indien er nadelige financiële consequenties voor Landgraaf ontstaan, zijn deze op Heerlen te verhalen.
→In hoeverre wordt de ingeslagen weg van ICT en digitale dienstverlening in Landgraaf vertraagd.
→Welke consequenties heeft deze handelswijze voor de samenwerking met de gemeente Heerlen. Dit is niet de eerste keer dat Heerlen plotsklaps andere Parkstadgemeenten voor een fait accompli zet.
→In het artikel wordt geciteerd " Natuurlijk blijft voor iedereen de deur open om zich bij Heerlen aan te sluiten". Is met een dergelijke stelling het einde ingezet van de structuur van Parkstad? Of kunnen wij als Landgraaf ons ook terug trekken uit de overeenkomst, als het systeem niet werkt?

Gezien de importantie van bovenstaande vragen wij u antwoord te willen geven voor de bijeenkomst van de Commissie Inwoner/Middelen van 22-08-2006. Afhankelijk van de antwoorden willen we de mogelijkheid van art.40 lid 6 openhouden om deze briefwisseling voor de raadsvergadering van 07-09-2006 te agenderen.

Bij voorbaat dank voor de door u te nemen moeite,

SP fractie Landgraaf

Jeanny Berg
Ben Rewinkel


‘ICT-zet Heerlen een mysterie’

( Vervolg )

Schinveld
Door Frans Dreissen

Het college van B&W in Onderbanken zegt dat Heerlen drogredenen aanvoert om zich terug te trekken uit de ICT-samenwerking binnen Parkstad. Het is een mysterieuze zet. “Het besluit staat ook haaks op eerder gemaakte afspraken.” Heerlen volhardt echter in zijn beslissing.

Vertraging door nieuwe discussies, oplopende kosten en het ontbreken van een juridische structuur. De gemeente Heerlen maakte onlangs bekend dat het geen heil ziet in een ICT-beheerorganisatie met de andere Parkstadgemeenten en Nuth. “Efficiency, maar ook kwaliteit op lange termijn is het doel. En daarvoor zijn andere strategische partners nodig”, aldus de gemeente Heerlen.
“Merkwaardig”, zegt gemeentesecretaris Frank Geraets van Onderbanken. “We stonden juist op het punt om tot concrete besluitvorming over te gaan. Ook de motivatie die Heerlen aanvoert, is niet steekhoudend. We tasten in het duister over de ware beweegredenen, die aanleiding zijn geweest om een besluit met zo vergaande gevolgen te nemen.”
Volgens Geraets wil Heerlen te veel in één keer. “Het uitgangspunt bij de start van de samenwerking een aantal jaren geleden, was heel helder. De nieuwe organisatie zou gemeenten primair helpen met faciliteiten en ondersteuning op het gebied van automatisering. Afgesproken en ook vastgelegd in het businessplan is dat eerst de eigen automatisering op orde zou worden gebracht. Pas later, als de structuur voldoende sterk en betrouwbaar is, zouden andere partijen kunnen aansluiten. Dit ook omdat we geen pseudomarktpartij willen zijn, waarbij het financiële risico bij de belastingbetaler ligt. Daarbij is wel een uitzondering gemaakt voor de ICT-beheerstaken voor bestaanden klanten, in het geval van Heerlen bijvoorbeeld de brandweer, de bibliotheek en de kredietbank. Die zouden binnen het nieuwe samenwerkingsverband worden gecontinueerd. Ingebed in de Wgr-plus van Parkstad is daarvoor ook een adequate juridische structuur voorhanden.”
Geraets vermoedt dat er andere zaken spelen, maar weet niet wat. Onderbanken appelleert aan bestuurlijke solidarieit. B%W vinden dat het dagelijks bestuur van Parkstad aan zet is. In een reactie laat Heerlen echter weten de uitspraken niet te herzien en de ICT-samenwerking als beëindigd te beschouwen. “Natuurlijk blijft voor iedereen de deur open om zich bij Heerlen aan te sluiten.”

U bent hier