h

Artikel 40 Streeperveste

8 augustus 2006

Artikel 40 Streeperveste

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Landgraaf,
Raadhuisplein 1,
6371 LA Landgraaf

Landgraaf, 08-08-2006
Betreft: vraagsstelling conform Artikel 40 Reglement van Orde.
Onderwerp: Streeperveste

Geacht College,

In de notulen van de B & W vergadering d.d. 04-07-2006, volgnummer 2 staat dat er een tweetal verzoeken zijn van V & R Vastgoed vanwege een bijdrage in de kosten realisatie project Streeperveste.

Onder 1b wordt vermeld dat “de gemeente in beginsel bereid is een bijdrage te verstrekken in het aanwezige exploitatietekort (overeenkomstig eerdere toezegging)”.

Onder 2. “Zij daarnaast in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal € 10.000,- voor het herinrichten van een deel van de openbare ruimte gelegen voor het nieuwbouwcomplex Streeperveste”.

Uw beslissing in dezen was om een en ander aan te houden. “welke juridische consequenties kan de brief ten aanzien van het verzoek onder 2. hebben als het gaat om de hardheid van het plan?

Graag zouden wij antwoord ontvangen op onderstaande vragen:
Ten aanzien van voorstel 1b.
• Wie heeft een toezegging gedaan om in beginsel een bijdrage te verstrekken in het aanwezige exploitatietekort?
• Hoe zijn deze toezeggingen gedaan? Staan zij op papier? In welke context zijn deze toezeggingen gedaan? Wat is de juridische/morele hardheid van deze toezeggingen?
• Is degene die deze toezeggingen heeft gedaan bevoegd om deze te doen?
• Wat is het bedrag waarover deze toezegging gaat?
• Op de website van V&R Vastgoed staat: “De aktiviteiten van V&R Vastgoed B.V. zijn in hoofdzaak gericht op het voor eigen rekening en risico tot ontwikkeling brengen van middelgrote bouwprojekten.” In hoeverre verhoudt deze stelling, in het bijzonder “voor eigen risico” zich met de kennelijk gedane toezeggingen?
• Zijn er aan deze of andere ondernemers of ondernemingen meer van dergelijke toezeggingen gedaan?
• Is het college zinnens om andere ondernemers of ondernemingen te ondersteunen in hun exploitatietekorten?

Ten aanzien van voorstel 2:
• In hoeverre is het gebruikelijk om tot een dergelijke constructie te komen? Of anders gesteld, is hier sprake van een precedentwerking?
• In hoeverre is met dit construct de gemeente nog bevoegd zelf bepalend te zijn bij de (her)inrichting van openbare ruimte?
• Worden plannen voorgelegd aan de gemeente vooraleer tot uitvoering wordt overgegaan?
• Kan de gemeente afhankelijk van de plannen, met het daarbij horende kostenplaatje besluiten het plan door anderen te laten uitvoeren of aan te besteden? Worden er regels van aanbesteding overtreden?

Graag zouden wij de mogelijkheid hebben om deze vragen bij de eerstvolgende commissievergadering te behandelen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

SP fractie Landgraaf
Jeanny Berg
Ben Rewinkel

U bent hier