h

Inlegvel Juni 2006

6 juli 2006

Inlegvel Juni 2006

Beste SP-er,

Wat een hitte! Het zweet staat op mijn voorhoofd. Je houdt je binnen, omdat het daar nog enigszins uit te houden is. Of op zijn minst ga je op zoek naar een plek in de schaduw. Één ding is zeker: “Het is zomer”. Ook is de uitslag van de centrale examens bekend geworden. Ongeveer tweehonderdduizend middelbare scholieren hebben te horen gekregen of ze ge-slaagd zijn of niet. Aan iedereen die het gehaald heeft: “Proficiat”. Maar wat krijgen we dan nu? Een discussie over de kwaliteit van het schoolexamens. Deze zouden door scholen bewust te eenvoudig zijn gemaakt. Hierdoor zou er een hoger slagingspercentage bij diverse scholen uit de bus komen rollen. De hele Tweede Kamer is verbaasd over de grote verschillen. Maar waar komt deze verbazing vandaan? Tijdens een van de kabinetten Kok werd het zogenaamde studiehuis ingevoerd, een compleet nieuw onderwijssysteem. Maar in die tijd stond het onderwijs nog onderaan de ladder bij de meeste partijen. Er werd dus door de toenmalige PvdA-minister Netelenbos (U weet wel, die van de te dure Betuwelijn) geen cent extra uitgegeven voor invoering van het systeem. De SP was het hier niet mee eens. Wij stonden hier echter bijna alleen in. Zowel de toenmalige regeringspartijen PvdA, VVD en D66 als het CDA vonden het niet nodig méér geld uit te geven. Moeten we nu uit de huidige verbazing concluderen dat wij gelijk hadden en de anderen niet?

Misschien wel ja. De tweede fase in het on-derwijssysteem was ervoor bedoeld om de jongeren zelfstandig te laten werken, ze op de toekomst voor te bereiden. Maar om kin-deren nu al op 15-jarige leeftijd een heel in-grijpende keuze te laten maken over hun toekomst is toch wel veel gevraagd. Een keuze waarvan de meeste kinderen de ge-volgen nog niet kunnen overzien. Dit wordt bevestigd door een studie, gedaan door de Universiteit van Maastricht die zegt, dat kinderen vanaf een jaar of 18 in staat zijn zelfstandig te werken en keuzes te maken. Gevolg is dat een groot deel van de scholie-ren kiest voor een richting die zij helemaal niet interressant vindt. Terug kun je niet meer, want dan blijf je een jaar zitten en dat wil niemand. Maar het kiezen van een studierichting op deze leeftijd is niet het enige probleem. Do-centen die jarenlang met succes klassikaal les hebben gegeven moeten plotseling hun complete lesmethode aanpassen. Maar hoe dan? Zonder geld? Het oude eerstegraads di-ploma is ineens niet goed genoeg meer. Zij zullen moeten bijscholen in hun eigen vrije tijd. Dit heeft in de afgelopen jaren de moti-vatie van de docenten niet bevorderd. De meesten zitten met de handen in het haar hoe zij nu nog dezelfde stof aan hun leerlingen moeten overbrengen. Maar nu dan de huidige discussie. Het schoolexamen is te gemakkelijk, want het verschil met de resultaten van het centrale examen is te groot. Dit ligt natuurlijk aan de scholen. Maar zou het niet kunnen liggen aan de vraagstelling op het centraal examen, die niet gericht is op de beheersing van de stof, maar meer is gericht op de leessnelheid van de leerling? Zijn de andere partijen terecht verbaasd? Nee! Moet er meer controle op de school-examens komen? Jazeker! Hebben wij gelijk gehad wat betreft de tweede fase? Jazeker!


Actie van de Fractie


Niet zeuren, maar doorgaan. Soms is er ook voor het schrijven van een klein stukje vanuit de fractie weinig tijd. Zo ook deze keer. Ik geef daarom een beetje inzicht in mijn agenda van de laatste week. Maandagavond 12 juni: Informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden van de GGD over hun werk. Belangrijk, omdat er vele ontwikkelingen zijn op het gebied van gemeen-schappelijke regelingen en dus ook begrotingen. Woensdagavond 14 juni. Jeanny had commis-sievergadering Grondzaken. Toch even gaan supporteren. Tevens een wethouder nog iets in het oor kunnen fluisteren. Donderdagavond 15 juni: Commissievergadering Inwoners/ middelen. Vergadering duurde van 18.00 uur tot 23.15 uur. Een agenda waar bijna geen eind aan leek te komen. Blikje Red Bull kwam goed van pas. Zaterdag 17 juni: De hele dag workshops voor SP gemeenteraadsleden op de Hogeschool te Utrecht. Workshops gevolgd over Wet Maatschappe-lijke Ondersteuning, Regelingen bij de Wet Werk en Bijstand en de gemeentelijke financiën. Was blij dat ik vooraf mijn huiswerk had gemaakt. Maandagavond 19 juni van 18.00 uur tot 19.00 uur vooroverleg met de Landgraafse afgevaardigden van de Parkstadraad en van 19.00 uur tot bijna 22.00 uur vergadering van die Parkstadraad. Dinsdagavond 20 juni eerst met Jeanny vooroverleg en daarna gemengde commissievergadering Grondzaken en Inwoners/ middelen. Vervolgens is er nog fractieoverleg en op de 28e is er de Raadsvergadering. Alles heeft buiten-dien zijn voorbereiding nodig. Lezen, opzoeken, gedachten ordenen, met elkaar afstemmen etc. Niet zeuren, doorgaan. Buiten het feit dat dit alles veel energie (en tijd) kost kan ik zeggen dat het ook wat oplevert, zoals resultaat richting ons verkiezingsprogramma. En dit geeft weer de energie om door te gaan…


U bent hier