h

arbeidstijden brandweerpersoneel

27 april 2006

arbeidstijden brandweerpersoneel

Het College van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Landgraaf
t.a.v. de griffier, Mr. Senden

Landgraaf, 24 april 2006

Geacht College,

Er is grote onrust onder brandweermannen. Het ziet er naar uit dat ze in actie gaan komen vanwege de arbeidstijden.
Beroepsbrandweermannen zijn 54 uur op de kazerne. Die tijd bestaat uit werktijd (36 uur) en verplichte aanwezigheid (18 uur). Ze krijgen voor 36 uur betaald, wat neerkomt op ongeveer 1700 Euro. Door een aantal arresten van het Europese hof is de verplichte aanwezigheid bepaald als arbeidstijd. Volgens EU-richtlijnen en nationale wetgeving is de maximale arbeidstijd 48 uur per week. De brandweer mannen zijn dus 6 uur te lang op de kazerne.

De VNG en enkele gemeenten willen de maximale 48 uur omzeilen door de brandweermannen te laten tekenen dat ze 6 uur boven de 48 aanwezig zullen zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze ‘oplossing’ mogelijk gemaakt door het arbeidstijdenbesluit (ATB) aan te passen. Er is een opt-out passage opgenomen waardoor de maximale arbeidstijd 60 uur kan bedragen (5 dagen van 12 uur!). Het besluit gaat op 1 juni 2006 in.

De SP-fractie wil u de volgende vragen stellen, welke wij u verzoeken binnen de in het Reglement van Orde van de Raad gestelde termijn te beantwoorden:

1. Bent u op de hoogte van de commotie die is ontstaan omtrent de arbeidstijden van het brandweerpersoneel,
de bijbehorende Europese jurisprudentie en de opstelling van het Ministerie van Sociale Zaken, VNG en enkele
Gemeenten?

2. Bent u het met de SP-fractie eens dat het verruimen van de arbeidstijden, zoals met name de VNG voorstelt (Opt- out-passage in het Arbeidstijdenbesluit), niet verplicht kan worden opgelegd?

3. Welk standpunt heeft de gemeente Landgraaf in deze kwestie ingenomen?

4.
- Heeft het voormalige College van B&W reeds stappen ondernomen in de richting van het brandweerpersoneel?
- Is er sprake van dat brandweerpersoneel in onze gemeente min of meer verplicht wordt (dreigen met salarisverlaging en afnemen van vakantiedagen) bovenop de maximale ‘Europese arbeidstijden’ (48 uur) bij te tekenen voor 6 uur?
- Kunnen wij inzage krijgen in eventuele correspondentie over deze kwestie tussen de gemeente en de brandweer?

5. Aanpassing van het dienstrooster van brandweermannen kost extra geld of het gaat ten koste van de huidige bezetting. Naar de mening van de SP-fractie kan dit niet op het bordje van de gemeenten gelegd worden.

- Is het College bereid zich in te spannen om hier voor compensatie te krijgen uit het gemeentefonds?
- Welke andere stappen is het College bereid te nemen in de richting van bijvoorbeeld VNG en de landelijke overheid?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie,
Ben Rewinkel


Onderstaand het antwoord op de door ons gestelde vragen d.d. 24 april 2006
inzake de arbeidstijden van de brandweermannen.
Het antwoord is gegeven d.d. 4 mei 2006 door Brandweer Parkstad-Limburg.

Geacht College,

De brandweer Parkstad-Limburg is benaderd om antwoorden te formuleren voor de aan u gerichte vragen van de raadsfractie van de SP omtrent het nieuwe Arbeidstijdenbesluit en de gevolgen daarvan voor het brandweerpersoneel. In de bijgevoegde notitie zijn de antwoorden verwoord met de toelichting dat de verantwoordelijkheid voor de beleidsontwikkeling en uitvoering ten gevolge van het nieuwe Arbeidstijdenbesluit een bevoegdheid is van het Dagelijks Bestuur van de Brandweer Parkstad-Limburg en niet van de Colleges van B & W van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.

Hopende u hiermede voldoende informatie te hebben gegeven om op adequate en heldere wijze de beantwoording gestalte te kunnen geven.

Namens het Dagelijks Bestuur Brandweer Parkstad-Limburg

Drs. Ing. J.C.G. Donkers
Secretaris

Inleiding

De uitvoering van de brandweerzorg van de gemeente Landgraaf is overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Brandweer Parkstad-Limburg. Deze brandweerorganisatie heeft zelfstandige rechtspersoonlijkheid en is zelfstandig verantwoordelijk voor het personeels-, en ARBO-beleid. Het Dagelijks Bestuur van de deze gemeenschappelijke regeling legt hierover verantwoording af aan het Algemeen Bestuur, waarin gemeenteraadsleden van de deelnemende gemeenten zitting hebben.

Op 1 juni 2006 treedt een wijziging van het Arbeidstijdenbesluit in werking. Hierbij wordt de maximale arbeidsduur voor werknemers die in aanwezigheidsdiensten werken beperkt tot een gemiddelde van 48 uur aanwezigheid per week. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt voor individuele werknemers om te kiezen voor een langere werkweek. Bij brandweerkorpsen met een 24-uursdienst (zoals bij de Brandweer Parkstad-Limburg) kan het huidige rooster, gebaseerd op een gemiddelde van 54 uur aanwezigheid per week, slechts voortgezet worden indien de medewerkers individueel instemmen
met een continuering van een werkweek met een gemiddelde van 54 uur.

Beantwoording vragen

Vraag 1

Het Dagelijks Bestuur van de Brandweer Parkstad-Limburg, waarin de burgemeesters van de deelnemende gemeenten zitting hebben, is regelmatig bij haar periodieke vergaderingen en in reguliere P & C cyclus geïnformeerd over de mogelijke effecten en het voorgenomen beleid rondom het nieuwe Arbeidstijdenbesluit. Het College van B & W is geen bevoegd gezag in deze.

Vraag 2

De opt-outregeling in het nieuwe Arbeidstijdenbesluit is een keuzemogelijkheid voor de individuele medewerker en kan niet door de werkgever worden opgelegd. De brandweer Parkstad-Limburg deelt deze zienswijze.

Vraag 3

De gemeente Landgraaf heeft hierover, omdat zij geen bevoegd gezag is, geen standpunt ingenomen. Het Dagelijks Bestuur van de Brandweer Parkstad-Limburg, waarin vertegenwoordigd de gemeente Landgraaf, heeft de volgende drieledige beleidslijn voor ogen:

- Voor 2006 wordt gepoogd om éénmalig een opt-out toe te passen. Hiermee zijn het jaarrooster, het vakantierooster en verlofmogelijkheden voor de medewerkers voor 2006 geborgd. Het jaar 2006 wordt gezien als een overbruggingsjaar.
- Voor 2007 wordt een rooster ontwikkeld op basis van een 48-urige werkweek. Hiermee is een opt-outconstructie niet nodig.
- Voor 2008 en verder wordt, in het licht van de regionalisering van de brandweer, gekeken naar structurele oplossingen inzake roosters voor kazernebezetting in groter verband.

Momenteel wordt er landelijk overleg gevoerd tussen het College van Arbeidszaken van de VNG en de vakbonden over de mogelijkheden van een proefprocedure. Deze proefprocedure zou duidelijkheid moeten verschaffen over de financiële gevolgen van het al dan niet deelnemen aan de maatwerkregeling (de optout). Gezien het feit dat het overleg nog gaande is, is de wijze waarop dit zal gebeuren nog niet helemaal helder. Een van de mogelijkheden is om met de huidige roosters te blijven werken, waarbij beide partijen de uitspraak in de proefprocedure afwachten en zich daar op voorhand aan binden. Indien de werkgever in het gelijk wordt gesteld zou dit betekenen dat de werknemers ofwel met de bestaande roosters kunnen blijven werken, ofwel voor een 48-urige werkweek kiezen met aanpassing van de bezoldiging. Indien de werknemers in het gelijk worden gesteld, kan dit betekenen dat de werkgever met terugwerkende kracht tot 1 juni 2006 extra salaris aan de werknemers moet uitbetalen. Waarschijnlijk zullen beide partijen de mogelijkheid tot hoger beroep openhouden.

Vraag 4

- De gemeente Landgraaf heeft hierover, omdat zij geen bevoegd gezag is, geen stappen ondernomen. Het Dagelijks Bestuur van de Brandweer Parkstad-Limburg, waarin vertegenwoordigd de gemeente Landgraaf, heeft reeds stappen ondernomen richting brandweerpersoneel. De volgende stappen zijn genomen:
De ondernemingsraad van de brandweer Parkstad-Limburg is periodiek geïnformeerd
over de landelijke en lokale ontwikkelingen ten aanzien van het nieuwe Arbeidstijdenbesluit.
Op 11 mei is er een informatiebijeenkomst voor het repressieve personeel waarin de hiervoor genoemde beleidslijn wordt uitgelegd.
- Het personeel wordt niet verplicht tot tekenen van een opt-outregeling. Het personeel wordt verzocht, als tussenoplossing voor 2006, een opt-out te tekenen. Vanaf 2007 zal er, naar verwachting, geen opt-out meer worden toegepast. Inzake de kwestie over het salaris zie het antwoord op vraag 3.
- Er is geen correspondentie over deze kwestie tussen de gemeente Landgraaf en de Brandweer Parkstad-Limburg. Notulen en beleisdocumenten van het Dagelijks Bestuur zijn in te zien.

Vraag 5

Momenteel vinden er nog onderzoeken plaats naar efficiëntere dienstroosters binnen de kaders van het gewijzigde Arbeidstijdenbesluit. Omdat er nog een aantal juridische procedures lopen waarvan de uitspraken in hoge mate bepalend zijn voor de beschikbare speelruimte wordt gewacht op deze jurisprudentie. Vooralsnog zijn eventuele financiële consequenties nog onduidelijk. Zodra hier duidelijkheid over komt zal het Dagelijks Bestuur van de brandweer Parkstad-Limburg gepaste activiteiten ondernemen.

U bent hier