h

Resultaten enquête Rimburg 2/2

5 februari 2006

Resultaten enquête Rimburg 2/2

Uitgedeeld werden zo’n 270 formulieren. Opgehaald werden er 79, waarvan 76 bruikbaar. Op basis van deze aantallen lijkt ons sprake van een representatieve steekproef.

Vraag 1: In hoeverre voelt u zich vertegenwoordigd door de Dorpsraad?

○ volledig ○ deels ○ geheel niet

De resultaten uit de enquête wijzen uit, dat een overgrote meerderheid zichzelf vertegenwoordigd voelt door deze Dorpsraad. Maar liefst 66% geeft hier aan zich volledig vertegenwoordigd te voelen, 30% deels en slechts 4% in het geheel niet.

Vraag 2: Bent u op de hoogte van de uitkomsten van het H & S rapport?
○ volledig ○ deels ○ geheel niet

Hier zijn de resultaten dat 45% aangeeft volledig op de hoogte zijn, 34% deels en 21% kent het betreffende rapport niet. Dit heef ook consequenties voor de volgende vraag.

Vraag 3: Staat u achter de conclusies uit dit rapport? (alleen invullen als u bij 2 volledig hebt ingevuld)

○ volledig ○ deels ○ geheel niet

38 van de 73 personen hebben deze vraag verder ingevuld. Hiervan antwoord 50% volledig achter de conclusies te staan en 42% deels, slechts 8% in het geheel niet.

Vraag 4: Vindt u de dorpsraad hét orgaan voor vertegenwoordiging van Rimburg naar de gemeente?
○ ja ○ nee ○ weet niet

Hierop ontvingen wij antwoorden op 76 formulieren.
91% geeft aan ja, 1% nee, en 8% weet het niet.

Vraag 5: Welke 5 zaken vindt u van levensbelang voor Rimburg als dorp?

Uit de antwoorden op deze vraag hebben wij een top 9 samengesteld uit de verkregen formulieren.
Op plaats 1: de School, die op 46 van de ontvangen formulieren van levensbelang wordt geacht.
2. Het vervoer op 38 van de ontvangen formulieren
3. De veiligheid (waaronder ook de verkeersveiligheid) op 26 van de ontvangen formulieren
4. Een postkantoor, pinautomaat, dienstencentrum op 23 van de ontvangen formulieren
5. Woningbouw (vaak aangepast aan dorpsgezicht) op 21 van de ontvangen formulieren
6. Natuurbehoud en behoud dorpsgezicht op 19 van de ontvangen formulieren
7. Een eigen winkelvoorziening op 14 van de ontvangen formulieren
8. Het verenigingsleven op 12 van de ontvangen formulieren
9. De Kerk op 5 van de ontvangen formulieren

Welke conclusies kunnen hieruit worden afgeleid?

Het belang van het dorp wordt echt beleefd in Rimburg, gezien de grote respons op deze binnen 24 uur gehouden enquête. De mensen van Rimburg zien de Dorpsraad als een legitiem en integer orgaan, dat volgens hen hét aangewezen orgaan is om hen te vertegenwoordigen naar de gemeente. Het is dus zaak om met dit gegeven rekening te houden en dit orgaan als spraakorgaan van de gemeenschap Rimburg wel degelijk serieus te nemen. De ontvangen antwoorden op vraag 1 en 4 onderstrepen dat.

Wel vindt de SP, dat bij de Dorpsraad nog een taak ligt in het kader van het H & S rapport.
Dit moet nog beter naar de mensen van Rimburg toe worden gecommuniceerd. Uit de ontvangen antwoorden vinden wij dat de Dorpsraad tot taak heeft de communicatie op dit punt als belangenvereniging van de gemeenschap Rimburg te verbeteren.

De punten 1 tot en met 9 waarvan inwoners vinden dat ze die van levensbelang vinden voor hun dorp moeten door de politiek serieus worden opgepakt en in volgorde van belangrijkheid worden afgehandeld.

Nieuwbouw staat daarin op plaats 5, zeker niet onbelangrijk voor het overleven van het dorp, maar ook niet zó belangrijk, dat hiervoor in een gesprek met de dorpsraad met name alléén hiervoor aandacht moet worden gevraagd en ter instemming moet worden voorgelegd. Wil de Dorpsraad over meer zaken praten, zaken die ook al langer spelen en in een voorgaand overleg reeds met elkaar zijn afgesproken, dan moet hiertoe de mogelijkheid worden geschapen. De SP is van mening, dat een taak van een bestuurder vooral bestaat uit te beginnen met goed luisteren, dan coördineren en de gewenste mensen uitnodigen voor een gezamenlijk gesprek en dan pas besluiten te nemen over een concrete aanpak.
Een en ander conform de van toepassing zijnde verordeningen en binnen de hiervoor aanwezige financiële kaders.

U bent hier