h

Nieuwsbrief van de Socialistische Partij, afdeling Landgraaf, januari 2006

18 januari 2006

Nieuwsbrief van de Socialistische Partij, afdeling Landgraaf, januari 2006

Beste SP-er,

Ik wens u en allen die u lief zijn een bijzonder goed 2006 toe. Ik hoop dat u de feestdagen goed bent doorgekomen en dat de goede voornemens bij het uitkomen van deze Tribune nog steeds niet vergeten zijn. Eén van de goede voornemens van onze kant is natuurlijk dat we de komende gemeenteraadsverkiezingen met een daverend succes zullen afsluiten Deze keer in dit inlegvel heel wat verschillende thema’s en een heleboel informatie. Ook Marc van Caldenberg is dit maal stevig in de pen geklommen. Samen hebben we zoveel te melden dat het deze keer meer een inlegkrant dan een inlegvel is geworden.
Ben Rewinkel

Tijdens de ledenvergadering van maart 2004 kondigde Jeanny Berg voor de eerste keer aan dat zij met de dubbelrol van fractievoorzitter in de gemeenteraad én voorzitter van het bestuur gaat stoppen. Zij is nu 12 jaar fractievoorzitter en 10 jaar voorzitter van het afdelingsbestuur. Het is een zware dubbelrol en haar keuze is, zo bleek ook op de ledenvergadering van 28 december jl., om enkel fractievoorzitter te blijven. Wel blijft ze uiteraard het bestuur als ‘gewoon’ bestuurslid met raad en daad bijstaan.
Bestuur

Voor de ledenvergadering in maart zal ik met Jeanny een terugblik over deze tijd maken en hier-van verslag doen.
Jeanny gaat met de hamer van afdelingsvoorzitter dus overgeven, maar aan wie?
Ook de functie van organisatiesecretaris is sinds het vertrek van Ria Smeets vacant.
De statuten van de SP en het huishoudelijk reglement bepalen dat de afdelingsvoorzitter en orga-nisatiesecretaris worden gekozen door de ledenvergadering in deze functie.Het afdelingsbestuur heeft besloten om de voordracht van kandidaten te delegeren naar een kan-didatencommissie.
Dit zijn :

Jo Erens,
Veeweg 105, tel. 5310459, fam.erens@radio202.nl
Rinus Fransen,
Pastoor Schattenstraat 53, tel. 06-22948744, lienus@home.nl
Ben Rewinkel,
Pasweg 85, 06-51724158, b.rewinkel@home.nl

De kandidatencommissie zal zelf actief op zoek gaan naar kandidaten voor beide functies. Ook vragen we uitdrukkelijk leden die interesse in één van de functies hebben dit bij een van de leden
van de commissie kenbaar te maken. Telefoontje, briefje of mailtje, het maakt niet uit hoe of bij wie van de drie.

Voordat je je kandidaat stelt , even helder maken wat van je verwacht wordt.
Een korte functie-beschrijving:

De afdelingsvoorzitter
De afdelingsvoorzitter speelt een erg belangrijke rol, lokaal en landelijk. Hij of zij is de eerst ver-antwoordelijke voor de hele afdeling, inclusief raadsfractie en de lokale SP-activiteiten. De afde-lingsvoorzitter speelt ook een rol in de landelijke partij. Hij vertegenwoordigt als politiek ver-antwoordelijke de afdeling en haar leden in de Partijraad, het hoogste orgaan binnen de SP. Daarmee is de afdelingsvoorzitter ook de rechtstreekse schakel tussen de landelijke en de lokale SP.

De organisatiesecretaris
De organisatiesecretaris is de eerstverantwoordelijke voor het uitvoeren van de besluiten van de le-denvergadering, het afdelingsbestuur, de partijraad en het partijbestuur. De afdelingsvoorzitter blijft eindverantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de afdeling.

Als de volgende uitspraak van Heer Olivier B. Bommel op jou van toepassing is:
“ik weet wat mij te doen staat; de vooruitgang versnellen om de achteruitgang in te halen”, bedenk dat je dan een prima kandidaat zal zijn.

De SP Landgraaf heeft zich weer van de goede kant laten zien. De afdeling was aanwezig bij de grootschalige demonstratie tegen de bomenkap in Schinveld. In heel korte tijd waren een hele-boel mensen gemobiliseerd om de actievoerders van Groenfront te ondersteunen in hun strijd. Vanuit heel de parkstad waren er mensen op de door de SP georganiseerde bijeenkomst afgeko-men. Heel Schinveld was uitgelopen. De massale
Jan De wit

opkomst overtrof zelfs de verwachtingen van Tweede Kamerlid Jan de Wit. Alvorens de demon-stratie richting bos ging waren er enkele sprekers. Naast Jan de Wit, ook een wethouder van de gemeente Onderbanken, vertegenwoordigers van PvdA en Groenlinks, de stichting Stop Awacs Overlast, Groenfront en voormalig SP Tweede-Kamerlid Remy Poppen. Over een ding waren al deze mensen het eens. Ze voelde zich belazerd door de overheid. Het jarenlange protest tegen de Awacsbasis in Geilenkirchen leek voor niets te zijn geweest. De woede van de mensen richtte zich vooral op waarnemend burgemeester van Onderbanken, die alle democratisch organen bui-tenspel zette. Een demonstratie van deze omvang had ik nog nooit meegemaakt. Voor mij was het een buitengewoon inspirerende demonstratie, want mensen die al jaren tegen het onrecht streden werden door de overheid voor de zoveelste maal in de kou gezet. Dit bevestigde voor mij nogmaals waarom ik lid ben van de SP. Mij werd wederom duidelijk dat de SP een partij is die opkomt voor mensen die onrecht is aangedaan. Ondanks het
Opkomst
gevoel dat er waarschijnlijk niks meer aan de bomenkap gedaan kon worden was de actiebereid-heid groot. Ik heb zelfs een vergelijking gehoord met de demonstraties tegen de kruisraketten ja-ren geleden. Nu kan ik daar gezien mijn nog jonge leeftijd weinig over zeggen, imponerend was het. Zeker toen de sprekers klaar waren en de mensen door de politie werden verzocht niet het Schinveldse bos in te gaan. Wat er gebeurde was exact het tegenovergestelde. Een kilometerslang lint van mensen die richting de actievoerders van Groenfront in het bos liepen, terwijl er toch een verbod gold om het bos te betreden. Waar je ook keek, je zag mensen in de richting van het bos wandelen. Bij het bereiken van het boomhuttencomplex kwam voor mij echter het meest indruk-wekkende moment van de dag. Spontaan werd het Limburgse volkslied gezongen als teken dat de mensen trots waren op ons mooie Limburg, met al zijn groen.
Wat een kippenvel ! Marc
Overigens: Een fotorapportage is te zien op
http://members.home.nl/b.rewinkel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SP helpt jongeren ORA wel
Nu de sluiting van het voormalige oratorium een feit is, staan de jongeren op straat. Waar het col-lege van burgemeester en wethouders het laat afweten en de mensen in de kou laat staan, helpt de SP waar zij kan. Er zijn inmiddels al verscheidene gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de jongerenorganisaties die aanwezig waren in het ORA. Er is gesproken met vertegenwoor-digers van speel-o-theek, de buurtvereniging Lauradorp, de kinderclub en de jeugd van de mid-denzaal. Zij hebben ons duidelijk gemaakt dat de woorden van het Landgraafse college niks waard zijn. Ze hebben dringend behoefte aan een vervangende locatie voor hun activiteiten. Zij vinden dat de gemeenschap in Lauradorp recht heeft op een eigen onderkomen. Wij als SP staan hier volledig achter. In samenwerking met de vertegenwoordigers is de SP op zoek gegaan naar een oplossing. We hebben dan ook goede hoop dat wij de jongeren in Lauradorp snel hebben on-dergebracht. Maar ook op de lange termijn zal de SP zich bezig gaan houden met het in stand houden van de sociale cohesie in de wijk, want de wij zijn van mening dat deze mensen een goed onderkomen verdienen.

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. In de laatste dagen van februari / begin maart zal de verkiezingsfolder van de SP op 14.000 adressen in Landgraaf bezorgd moeten worden. Het bestuur, de raadskandidaten en de vaste bezorgers van de Tribune kunnen deze klus niet alleen aan.
Bezorgers

We zoeken nog steeds kinderen van leden die na karnaval hun zakgeld willen aanvullen. Aan-melden bij onze penningmeester, Jo Erens, Veeweg 105 Landgraaf, tel. 5310459 of per e-mail fam.erens@radio202.nl

Afgelopen maand trakteerde Gerrit Zalm ons ongevraagd (en ongewenst) op zijn visie dat ar-moede in Nederland slechts relatief is. Relatief ten opzichte van de jaren 50 van de vorige eeuw en relatief ten opzichte van Afrika.
Zelden heb ik een bewindsman/vrouw met zoveel minachting over een bevolkingsgroep horen spreken.
Van deze zijde meneer Zalm krijgt u een relatieve schop op een gevoelige plaats

U bent hier