h

TPG sluit twee posten in Parkstad

20 december 2005

TPG sluit twee posten in Parkstad

Aan: De voorzitter van het College van de gemeente Landgraaf
Postbus 31000
6371 LA Landgraaf

Landgraaf, 20-12-2005
Betreft: schriftelijke vraag krachtens artikel 40 Reglement van Orde
Onderwerp: sluiting Postkantoor

Geacht College,

In het Limburgs Dagblad dd. 16-12-2005 staat op pagina 11 een artikel waarin te lezen is dat het postkantoor in de wijk Schaesberg gesloten gaat worden. Een print van dit artikel treft u als bijla-ge aan.

In dit artikel neemt de Heerlense wethouder Vrolings duidelijk stelling tegen deze sluiting en geeft ook aan actie te ondernemen. Daaronder staat de schamele opmerking dat bij de gemeente Landgraaf niemand bereikbaar was die op dat nieuws kon reageren.

In de directe omgeving het postkantoor te Schaesberg heeft de gemeente Landgraaf veel senio-renhuisvesting geconcentreerd. De samenhang van winkels en voorzieningen zoals het postkan-toor zijn essentieel voor het leefbaar houden van deze kern.

Uit eigen observatie kunnen we constateren dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van dit postkantoor. Dit postkantoor is goed geoutilleerd en voor gehandicapten goed toegankelijk.
Het huidige postkantoor heeft een veelheid aan artikelen, diensten en postbussen. Verplaatsing van de activiteiten in een winkel zal per saldo beperking van dienstverlening en/of diensten in-houden.

Onze vragen aan u zijn derhalve:

 • In hoeverre bent u bekend met het voornemen van Postkantoren BV om het Schaesbergse kantoor te sluiten?
 • Bent u het met de SP-fractie eens dat sluiting van het postkantoor / verplaatsing binnen een winkelpand een verschraling van de dienstverlening inhoudt??
 • Bent u van plan tegen deze plannen actie te ondernemen; zo ja welke, zo nee waarom niet??
 • Hoe kan het gebeuren dat in een professionele organisatie, zoals de gemeente Landgraaf is, er niemand gevonden kan worden om het betreffende artikel van commentaar te voor-zien??
 • Wij vragen u deze vragen schriftelijk te beantwoorden en tevens conform art. 40 lid 6 te agende-ren voor de eerstvolgende raadsvergadering.

  Namens de raadsfractie van de SP,
  Mw. J. Berg-Lamers

  Heerlen/Landgraaf.

  De postkantoren in Heerlerheide en Schaesberg gaan dicht. Uiterlijk eind 2007 sluiten ze hun deu-ren. De twee kantoren staan op een lijstje van in totaal 74 vestigingen die overal in het land ver-dwijnen tussen volgend jaar en het einde van 2007.

  Door het sluiten van de twee kantoren verdwijnen acht banen, zegt een woordvoerder van de Postkanto-ren BV, onderdeel van TPG, in Utrecht.

  Volgens hem maken steeds minder mensen gebruik van de kantoren in Schaesberg en Heerlerheide. Hij heeft het over een krimpend aantal handelingen. Het neemt af met vijf tot tien procent per jaar.

  Het sluiten van de kantoren betekent niet dat 'de post' uit die wijken verdwijnt. TPG gaat op zoek naar on-dernemers die in hun zaak een zogeheten postagentschap willen beginnen. Voorwaarde is dat de geïnte-resseerde winkelier enkele tientallen meters in zijn zaak ter beschikking heeft om een balie in te richten waarachter twee medewerkers het agentschap kunnen runnen. Verder moet er plek zijn voor het bewaren van geld.

  Officieel is het besluit om de kantoren te sluiten nog niet genomen. De Ondernemingsraad is om advies gevraagd. De woordvoerder verwacht dat in januari volgend jaar het formele besluit valt.

  Wethouder Thei Vrolings van Heerlen vindt dat het postkantoor in Heerlerheide niet mag verdwijnen. Hij meent dat de grootte van Heerlerheide vraagt om een eigen postkantoor met alle service. Hij wil het col-lege voorstellen een brief met die strekking naar TPG sturen. Enkele jaren geleden vertrokken al twee banken, de ABN Amro en de SNS, uit hetzelfde stadsdeel. De Rabobank is er nu nog de enige. Het ver-trek van de andere twee banken wordt nog steeds als een gemis ervaren.

  Bij de gemeente Landgraaf was gisteren niemand bereikbaar die op het nieuws kon reageren.
  (Bron : Limburgsdagblad

U bent hier