h

NieuwsBrief December

11 december 2005

NieuwsBrief December

Beste SP-er,

Het is nu zo half december. Sinterklaas en zijn zwarte Pieten zijn 6 december ijlings vertrokken. Om aan het uitzettingsbeleid van minister Verdonk te ontkomen. Ik heb be-grepen dat zij inmiddels in goeden doen in Spanje zijn aangekomen.

Het gaat langzaam richting Kerstmis. Nu heb ik de laatste jaren weinig slijtage aan de dorpel van de kerk veroorzaakt. Ook de ge-boorteherdenking van Jezus op 25 december is voor mij geen reden om het interne van de kerk te bezoeken. Toch heb ik altijd een bij-zonder grote waarde gehecht aan het Chris-telijk gedachtegoed. Dit wijkt overigens maar weinig af van het gedachtegoed van de Islam of andere godsdiensten.

Een bijzonder aardig en op het heden toe-pasbaar stuk is terug te vinden in de bijbel bij Matteüs 25, 31-46. Hier zijn de werken van Barmachtigheid te vinden. Op basis van deze werken gekeken of iemand de hemel-poort binnen mag. Deze werken zijn:
1. De hongerigen spijzigen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De gevangenen bezoeken
6. De zieken bezoeken
7. De doden begraven

De hongerigen en dorstigen worden in deze neo-liberale maatschappij niet meer te eten en te drinken gegeven. Door het beknotten op de uitkeringen, verhogen van eigen bij-dragen, hogere energiekosten etc. etc. wordt het laatste stukbrood uit de mond gestoten en het laatste glas uit de hand geduwd. Nee, we hebben in dit land, met jaarlijks vele nieuwe miljonairs, voedselbanken nodig.
Het is een schande van de bovenste plank dat daarnaast ook al kledingbanken komen. Mensen met twee maal modaal worden rij-ker en de armen armer.
De vreemdelingen worden niet meer geher-bergd. Vreemdelingen zijn niet alleen zij die voor hun leven moeten vrezen vanwege poli-tieke omstandigheden. Vreemdelingen die in hun eigen land in ernstige mate met honger en ziekte van doen hebben, zijn hier niet meer welkom, ze hebben een etiket van eco-nomisch vluchteling en dan ga je op een an-dere manier in je eigen land dood. Dat telt hier niet. Foei kabinet en Rita Verdonk.
Nederland is sinds Pim Fortuin steeds re-pressiever geworden. Steeds meer boetes en hogere gevangenisstraffen. Dit geeft echter niet de veiligheid die we wensen. Ook de mensen in de gevangenis zijn vaders, moe-ders, kinderen van. Ook zij hebben familie en hen mag een tweede, derde start in de maatschappij geboden worden. Hen isoleren werkt alleen averechts.
De zieken bezoeken moeten we steeds va-ker. Wat dat betreft zitten we in Nederland goed. Steeds meer wordt verantwoordelijk-heid de we als maatschappij hebben om de zieken te bezoeken en verzorgen op de schouders van familie en vrijwilligers ge-legd. Bij de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt dit zelf bij wet ver-plicht.

Steeds meer mensen sterven in Nederland, maar ook in deze regio in eenzaamheid. Het gevolg van de armoede is ook hier merkbaar. Steeds meer en meer mensen laten geen geld of verzekering na en moeten op kosten van de gemeente begraven worden. Iemand die éénmaal de triestigheid van zo’n begrafenis heeft meegemaakt vergeet dat nooit meer. Van het mortuarium in een windhouten kist rechtstreeks in het graf. Niks geen plechtsta-tigheden; hup opgeruimd.
Zo beschouwd zullen er maar weinig be-stuurders het hemelrijk bereiken. Politici, zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk zullen het bar moeilijk krijgen om bij Petrus langs te komen.
Bovenstaande is geen vrolijk Kerstverhaal en ik heb ook geen happy end te bieden. Toch heb ik wel de idee dat met de idealen van de SP we er toch dichterbij komen.
Was getekend, Ben Rewinkel.

De gemeenteraadsverkiezingen komen er-aan. In de laatste dagen van februari / begin maart zal de verkiezingsfolder van de SP op 14.000 adressen in Landgraaf bezorgd moe-ten worden. Het bestuur, de raadskandidaten en de vaste bezorgers van de Tribune kun-nen deze klus niet alleen aan.
----------tekening bezorger ----------
We zoeken kinderen van leden die na karna-val hun zakgeld willen aanvullen. Aanmel-den bij onze penningmeester, Jo Erens, Veeweg 105 Landgraaf, tel. 5310459 of per e-mail fam.erens@radio202.nl
Ora

Bovenstaand plaatje bij het ORA. Tekst op luifel: “ORA weg Gemeente pech”. Wat de jongeren die ik sprak, wilden gaan doen wis-ten zij me niet te vertellen. Wel dat de ge-meente deze tekst serieus diende te nemen.

De SP was, is en blijft net zoals deze jonge-ren tegen deze sluiting. De jeugd de straat opjagen is vragen om problemen.

De medewerkers van de SP-hulpdienst staan voor u klaar:

Voor alle sociale zaken Jeanny Berg
Maandag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00uur. Tel. 06-50 81 64 88

Voor gezondheidszorg Ben Rewinkel
Maandag t/m donderdag van 18.00 tot 20.00 uur. Tel. 06-51724158

Alle ander zaken: Rinus Fransen
Maandag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00uur. Tel. 06-22 94 87 44

Ook zijn we elektronisch bereikbaar per E- mail: Landgraaf@sp.nl

U bent hier