h

Nieuwsbrief November

23 november 2005

Nieuwsbrief November

De maand oktober is er eentje geweest van behoorlijke intensiviteit. In de aanloop naar de bespreking van de gemeentebegroting is er door een aantal (bestuurs)leden en de fractie heel wat werk gestoken in ons ver-haal. En al zeg ik het zelf, het was een goed verhaal, een héél goed verhaal. Voor degene die het wil nalezen, zie https://landgraaf.sp.nl

Burgemeester
Op foto (links) krijgt een jarige Rinus vóór de ver-gadering een fles wijn van de burgemeester.

Onze sociale paragraaf is zelfs voor een be-langrijk gedeelte overgenomen, zoals de voorstellen tav chronisch zieken, langdurig-heidstoeslag, vervoer gehandicapten, collec-tieve aanvullende ziektekostenverzekering, evenementen, en 30% sociale woningbouw bij ieder project, dus ook de Bousberg etc.

De aandachtige luisteraar op het balkon viel nog iets heel bijzonders op. Onder het motto “beter goed gestolen dan zelf slecht bedacht” herhaalde de PvdA ons verhaal van verleden jaar over het tekort aan bedden in verpleeg- en verzorgingshuizen waarbij inwoners van Landgraaf in buurgemeenten moeten worden ondergebracht. In schrijverskringen noemen we dit plagiaat. Een goed idee heeft vele va-ders. De SP is echter de stamvader.

Ten aanzien van het democratische gehalte van het Parkstadbestuur hadden we bijzon-der kritische noten. In de commissievergade-ring Middelen van 2 november jl. bleek het CDA hierover geheel met ons eens. Ook zij beginnen zich nu zorgen te maken over alle bevoegdheden die het college wenst over te dragen terwijl de raad vervolgens buitenspel dreigt te raken.

Zoals Pasen en Kerstmis het hoogtepunt in het christelijke kerkelijk jaar is, zo is de be-grotingsbespreking het hoogtepunt van het plaatselijke politieke gebeuren. Deze hoog-mis duurde welgeteld twee middagen en twee avonden. Geen kerkganger die dat vol-houd. Politici hebben kennelijk een wel heel stevig zitvlees.
Gemeente
Een andere zeer belangrijke datum in okto-ber was de ledenvergadering. Jan de Wit hield een helder verhaal over de achtergrond en inhoud van de Wet Maatschappelijke On-dersteuning of zoals hij het noemde de Wet Maatschappelijke Onrust. Over dit thema kom ik beslist nog een terug.

De opkomst was behoorlijk. De grote zaal van de Brandpoort was aardig gevuld. De bakster overigens dank voor het lekkers bij de koffie.

Belangrijkste punt was de vaststelling van de kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart 2006. Het werd vanaf dat moment een levendige bijeenkomst. Anderen zullen misschien zeggen dat het wat rommelig was maar ik hou het liever op levendig.

Duidelijk is dat de ledenvergadering op plaatselijk niveau het hoogste orgaan is.
Met wat schuiven en wijzigingen is er een kandidatenlijst vastgesteld en wat mij betreft gaan we nu niet voor twee of drie zetels, maar voor vijf. Landgraaf: here we come.

Achter de schermen wordt er momenteel hard gewerkt aan het verkiezingspro-gramma. Heeft u suggesties of ideeën voor punten waaraan de komende vier jaar aandacht moet zijn: laat het dan snel even weten via landgraaf@sp.nl of een briefje naar kantoor op de Maastrichterlaan.
U hebt nog ongeveer een week de tijd.

Achter de schermen wordt er al hard ge-werkt aan het verkiezingsprogramma. Hebt u suggesties of ideeen laat het dan snel even weten via landgraaf@sp.nl of een briefje naar kantoor op de Maastrichterlaan. U hebt nog ongeveer een week de tijd.

Oktober is ook de maand waarin Ria Smeets als bestuurssecretaris haar functie neerlegt. Ria heeft deze functie ruim 3 jaar op een uit-stekende manier ingevuld. Zelf zegt geheel –a-politiek te zijn binnengekomen. Altijd be-reid bij te leren en zo ook bekende bij de ve-le SP scholingen. Ria werd in haar taak zo bekwaam dat zij sinds de SP in de coalitie zit, zij ook van de coalitiebesprekingen het secretariaat deed.

Het is jammer maar haar beweegreden zijn duidelijk en te respecteren. Toch blijft het jammer haar te moeten missen. Rustig, nauwgezet en een prima SP-ster om mee samen te werken, we gaan haar missen. Daarom van mijn kant een symbolisch Wij-Vergeten-Je-Nietje (Myosotis Sylvatia)

Bloem

Was getekend,
Ben Rewinkel.


De medewerkers van de SP-hulpdienst staan voor u klaar:

Voor alle sociale zaken Jeanny Berg
Tel. 06-50 81 64 88

Alle ander zaken: Rinus Fransen
Tel. 06-22 94 87 44

Zij staan voor u klaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00uur.

Per E- mail: Landgraaf@sp.nl

U bent hier