h

tweede instantie Raad

13 oktober 2005

tweede instantie Raad

Voorzitter,

De SP wil opnieuw verzoeken om de vragen die aan de wethouder van sociale zaken en sport zijn gesteld in zake het vervoer van gehandicapte sporters en de ouderentoeslag te beantwoorden plus het verminderen van de eigen bijdrage voor de aanvraag hiervan (maximaal € 20.000,--).
Verder willen wij terugkomen op de door ons voorgestelde aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden. De SP wil hiervoor een bestuursopdracht aan het college meegeven.
Even nog de actualiteit. De SP wil verder haar verontrusting uitspreken over het vandaag gepubliceerde interview met gedeputeerde Eurlings over de nog eventueel uit te breiden zilverzandwinning in het enige uitloopgebied van Landgraaf, waar nog vrije recreatie mogelijk is. Welke consequenties kan dit volgens de wethouder hebben voor de in gang gezette art. 19 procedure?

Verder heeft de SP ook geen antwoord ontvangen over het garanderen van een effectief handhavingsbeleid bij het punt van de camerabewaking. (komt hier geen bevredigend antwoord op, dan kunnen de € 110.000 beter besteed worden aan de aanvullende ziektekostenverzekering uitkeringsgerechtigden). Ook wil de SP nog antwoord op de vraag gesteld met betrekking tot de taken van het Buro Handhaving in het kader van de bestuurlijke boete?

De SP heeft moeite met het niet opgenomen zijn van het nieuwe Carré in deze begroting. Wij blijven van mening, dat het centrum functioneel moet zijn voor jong en oud. Ook hier moet in verband met de toenemende vergrijzing het organiseren van een senioren web tot de mogelijkheden behoren, verder moet ook een ontmoetingsplek voor jongeren worden gecreëerd.

Parkstad/WGR+ status

De SP is voorstander van een hechtere samenwerking binnen Parkstadverband. Wij hebben dit al naar voren gebracht bij het aanvalsplan arbeid. De SP maakt zich echter toenemend zorgen over het democratisch gehalte van deze samenwerking. Wij zitten wat dat betreft al op achterstand. De SP wil er dan ook voor pleiten om met het overdragen van een ons bevoegdheden, een kilo democratie terug te vragen. Wordt hieraan niet op korte termijn voldaan, dan wordt straks over de burgers zonder de burgers beslist. Waar blijven de controlerende bevoegdheden van de gemeenteraden? Dit ook tegen de achtergrond van het nog steeds ontbreken of slechts gebrekkig aanwezig zijn van controle instrumenten die de raad kan inzetten in de vorm van een regionale rekenkamer of een rekenkamercommissie?
Vindt het college het niet hoog tijd worden het democratische gehalte van het Parkstadbestuur te versterken?

Tot slot zou de SP graag zien, dat als de WGR+ status wordt verleend aan de Parkstad gemeenten, de hiermee gemoeide gelden versneld worden ingezet voor de oplossing van de sociale problemen van deze regio. Dit omdat op dit moment al een groot deel van onze reserves worden ingezet voor het aanleggen van ringwegen. De SP is van mening dat de sociale problematiek speerpunt van beleid moet worden van de nieuwe samenwerking. Wij hebben immers een veel hoger aantal werkelozen, dan de rest van de Provincie en Nederland, bovendien bezitten wij de grootste sociale werkplaats van het land. Is het college bereid zich hiervoor te gaan inzetten?

U bent hier