h

Hoe machtig en naïef is de SP in Landgraaf

2 oktober 2005

Hoe machtig en naïef is de SP in Landgraaf

Het is duidelijk, dat partijen van zich laten horen als het op verkiezingen aangaat. Eén belangenpartij in Landgraaf richt zich hierbij in het bijzonder op het gedrag van de SP in de Landgraafse Raad en met name op het gedrag van de beide raadsleden, die de SP hierin vertegenwoordigen.

Eenzijdig wordt steeds de houding van de SP leden in verband met nieuwbouw in Landgraaf naar voren gebracht. De SP is eigenlijk wel vereerd met deze aandacht, maar men moet dan wel alles in zijn juiste perceptie beoordelen.
Het standpunt inzake nieuwbouw van de SP in Landgraaf is duidelijk. De SP is namelijk een partij, die geen verstoppertje speelt, maar klare taal spreekt. Het standpunt is en blijft dan ook, dat op lange termijn het woningbestand in Landgraaf minimaal voor ⅓ uit sociale woningbouw moet bestaan. Hiervoor ijvert de SP en dit houdt ze ook nauwgezet in de gaten. Het is juist, dat de SP heeft ingestemd met woningbouw aan de Europaweg-Noord en een bijbehorend haalbaarheidsonderzoek. Toen echter uit dit laatste naar voren kwam, dat er veel meer woningen konden worden gebouwd, dan in eerste instantie voorzien, heeft de SP voorgesteld om een woningbehoefte onderzoek in Landgraaf te laten verrichten. Uit dit behoefte onderzoek kwam duidelijk naar voren, dat mensen niet op deze woningen zaten te wachten. De SP heeft toen ook duidelijk gesteld, dat dit project dan ook maar niet meer moest doorgaan, want je gaat niet bouwen om leegstand te creëren. Dan de Bousberg. Voor stemmen kan ook wel eens zo zijn voordelen hebben. Zeker als je hiermee andere zaken dan louter en alleen woningbouw op een terrein kunt bewerkstelligen. Voorstemmen en het in werking stellen van de art. 19 procedure zag de SP als een tactische stem vóór. De gemeente is niet alleen actief in dat gebied. Er spelen meer belangen. Zo ook het ons dierbare natuurgebied Brunssummerheide. Wij zien de art. 19 procedure dan ook met vertrouwen tegemoet. Bepaalde partijen zullen in dat kader kleur moeten bekennen. Het genot van alle Landgravenaren in hun dierbare recreatiegebied en ook de eventueel toekomstige bewoners van de voormalige camping de Bousberg zal sterk afhangen van de mate waarin partijen wordt toegestaan om hun concessie in dit gebied uit te oefenen.
Maar de SP is een constructieve partij, die haar verantwoordelijkheid niet schuwt, maar die ook in het kader van het dualisme haar partijstandpunten niet zal verkwanselen. De SP sluit geen enkele partij uit om mee samen te werken. De SP is destijds tot de coalitie toegetreden om een einde te maken aan de onbestuurbaarheid van Landgraaf, die niet ontstaan was door zakelijke, maar louter door persoonlijke conflicten tussen twee wethouders. In dit hanengevecht dat door starheid van beide partijen niet leek op te lossen, koos de SP er voor om samen met Progressief Landgraaf, Landgraaf bestuurbaar te houden, door toe te treden tot de huidige coalitie. De SP in de eerste plaats loyaal naar zijn coalitiepartners, maar zal nooit toestaan, dat besluitvorming in flagrante strijd met de partijstandpunten wordt genomen. De SP zal in de algemene beschouwingen in Landgraaf dan ook duidelijk haar standpunten in deze naar voren brengen. Het zou de belangenpartij steunen als zij constructief deze standpunten zal beoordelen en in overweging neemt of zij hier al of niet haar medewerking aan zal verlenen. Van de SP mag zij bij de algemene beschouwingen een duale houding verwachten. De SP is dan ook erg benieuwd naar het gedrag van deze partij in de algemene beschouwingen en haar houding ten opzichte van de voorstellen van de SP. Kritiek leveren met halve waarheden en zonder alle achtergrondinformatie over het hoe en waarom van het stemgedrag van de SP en het zoeken naar tegenstelling tussen de vertegenwoordigers van de SP in de Raad, is wat de SP betreft demagogisch en goedkoop. De SP wil graag over haar hele beleid met alle partijen van gedachten wisselen en kijken of er mogelijkheden zijn tot samenwerking. Plaats van uitstek hiervoor vormen elk jaar weer de algemene beschouwingen.
Stel uw oordeel over macht en naïviteit daarom nog even uit!

U bent hier