h

Algemene Beschouwingen 2006

12 oktober 2005

Algemene Beschouwingen 2006

Algemeen/SMART
Ik denk dat wij met deze begroting op de goede weg zijn. De lay out ziet er goed uit. De informatie is redelijk compleet. U beantwoordt de drie W-vragen. Alleen is de begroting niet smart van opzet. Zoals uzelf aangeeft op pagina 8 betekent smart concreet en controleerbaar. Concreet is ze wel, maar controleerbaar wordt ze niet gemaakt, omdat indicatoren bij de betreffende beleidsvelden veelal ontbreken. U komt niet tegemoet aan de vorig jaar raadsbreed aangenomen motie betreffende het leveren van noodzakelijke indicatoren. Door dit gedrag, stuurt u de Raad als kreupele de woestijn in zonder kompas. Vervolgen wordt de kreupele aangeboden in een workshop zijn eigen stok te vervaardigen. U mag deze begroting dan ook niet smart noemen, hoogstens sart.

Verjaardag Rinus Fransen

Noodzaak van mogelijkheden tot controle en sturing
Wij zijn met het college van mening dat de bestuurlijke opdracht van het college is om op basis van burgerwaardering, maar ook op basis van de in deze begroting gedane voorstellen de Raad van indicatoren te voorzien, toegespitst op het voorgestelde beleid. Het niet aanwezig zijn van stuurvariabelen in de vorm van indicatoren bemoeilijkt in hoge mate de controlerende taak van de Raad.

Ook de rekenkamercommissie die ons bij dit besturen ter zijde zou moeten staan, zal moeite hebben om de haar opgedragen taak, die m.i.v. 1 januari wettelijk moet worden ingevuld, goed te vervullen door het ontbreken van juist die indicatoren. Wij willen u nogmaals met klem verzoeken om de vorig jaar unaniem aangenomen motie uit te voeren.

Voorzitter u zet wel een stap voorwaarts met deze begroting, maar naar onze mening geen forse stap, daarvoor vinden we nog te veel ontbreken.
Wij nemen u als college serieus in uw werk, maar verlangen dat u ons als Raad ook serieus neemt en onze controlerende taak mogelijk maakt.

Beleidsvoorstellen

Reservebeleid

De SP is voor het op peil houden van de algemene reserve op langere termijn tot 10 % van het budget. Wij vinden echter dat dit geen heilige koe moet zijn, die koste wat kost niet geslacht mag worden. Net zoals nu met de aanleg van binnen en buitenring, moet het ook voor andere zaken mogelijk zijn om deze norm voor de lange termijn na te streven, met de mogelijkheid deze op korte termijn binnen het kader van de meerjarenbegroting in bepaalde omstandigheden los te mogen laten.

Begroting 2006
Totaalvisie

De totaalvisie vinden we vrij mager. Behalve de dotatie voor binnen en buitenring, is slechts heel weinig ruimte ingeruimd voor nieuw beleid. Behalve wegen valt er verder niet veel te melden. Een zeer magere begroting. U bent behoorlijk aan het oppotten met een toevoeging van € 420.000,-- aan de algemene reserve.
Structureel is het geheel ook niet om over naar huis te schrijven, want u stelt voor in 2006 een bedrag van totaal slechts € 135.000,-- uit te trekken. Hoe staat het met de vooruitzichten van de exploitatie 2005? Zouden we die niet ook bij deze begroting moeten betrekken?

Is er een schema van onderhoud van de huidige infrastructuur voor de korte en lange termijn met de daarbij behorende kostenplaatsen en bestemmingsreserveringen? Ik doel hier op onderhoud van wegen riolering ed. De SP zou graag inzicht krijgen waar deze reserveringen voor dienen.

Ook zou de SP graag zien dat evaluaties van projecten openbaar worden gemaakt. Hebben ze opgeleverd wat er van verwacht werd?

Jeanny Berg
Wensen SP

De SP wil nog een aantal veranderingen voorstellen t.a.v. uw voorstellen en heeft nog een aantal aanvullende wensen.

Jeugd en Jongerenbeleid

Wij zijn van mening, dat er teveel óver jongeren wordt gepraat en te weinig met jongeren. Teveel wordt beleid van achter het buro bedacht.

Wij zien daarom ook niets in de € 42.017,-- aan eenmalige kosten en € 35.000,-- structureel voor het opzetten en onderhouden van een jongeren website. Hetzelfde effect kan volgens ons ook goedkoper worden bereikt, door hiervoor een pagina in te ruimen voor jongeren bij de rest van de gemeente informatie. Wij zien daarvoor mogelijkheden onder het beleidsveld communicatie en promotie (14).

De SP is van mening dat integratie van jongeren in onze maatschappij beter tot zijn recht komt met echte ontmoetingsplaatsen. Deze ontmoetingsplaatsen zouden een laagdrempelig karakter moeten hebben, geen alcoholische dranken verstrekken en toegankelijk moeten zijn voor alle jongeren van 12 -<18 jaar. Net deze leeftijdsgroep heeft in het kader van allerlei bezuinigingen zowel van de zijde van de gemeente als van de zijde van het Bisdom (Ora), de laatste jaren het meest te lijden gehad. Vooral in deze leeftijdscategorie vindt de maatschappelijke vorming het intensiefst plaats. Daarom denken wij dat dit ook meer in overeenstemming is met de doelstellingen 2 en 3 geformuleerd onder het doelgroepenbeleid bij beleidsveld 91. Een eigen ontmoetingsplaats in elk van de drie kernen, die ook mogelijkheden biedt tot naschoolse opvang is hier dan ook het meest op zijn plaats. Kan de wethouder ons hierin tegemoet komen?
Raadzaal
Sociaal Beleid

De SP blijft grote moeite hebben met de sociale kaalslag, zoals deze door dit kabinet wordt gevoerd. Men stelt dat dit gebeurt met het oog op de niet verdere belasting van toekomstige generaties, maar tegelijkertijd worden allerlei zaken voor de jeugd afgebroken. De buro ´s jeugdzorg stoppen per 1 januari met de landelijke opvoedtelefoon. Wij zouden graag van het college vernemen, wat men hier tegenover denkt te stellen om een luisterend oor te bieden aan jongeren, die dit echt nodig hebben, als ze in de problemen komen. Waar kunnen ze straks met hun problemen terecht?

WMO

De WMO ingangsdatum 01-01-2007 wordt voor gemeenten, zeker de kleinere, een grootschalige operatie. Het komende begrotingsjaar zal veel werk verzet moeten worden.
Dit werk zal op alle niveaus van de ambtenarij liggen, maar de politiek zal hierin voor de burgers belangrijke keuzen moeten maken. Om te voorkomen dat er voor de inwoners van Landgraaf een vacuüm komt op het gebied van zorg, wonen, welzijn en dienstverlening verwachten we van de portefeuillehouders al op korte termijn een kaderstuk waarin de visie van dit college staat. Wanneer mogen we dat verwachten?

WWB

De SP doet een dringend beroep op de wethouder om in zijn aanvalsplan arbeid geen gebruik te maken van het inkomensdeel uit de WWB voor het scheppen van banen. De SP is van mening dat hiervoor alleen het werkdeel moet worden benut. Hoe zit het met de eventuele bijdrage aan het aanvalsplan vanuit het Parkstadfonds?

De SP is van mening dat er voldoende middelen moeten worden vrijgemaakt om mensen een opleiding te laten volgen, waarmee ze de mogelijkheid krijgen een baan te verwerven. Kan de wethouder ons vertellen of er mogelijkheden zijn om met werkgevers sluitende afspraken te maken dat mensen die de vereiste opleiding volgen, bij voltooiing ook de bewuste baan krijgen toegewezen? Onder welk onderdeel van de begroting zijn deze middelen opgenomen? Kan de wethouder vertellen hoeveel van deze middelen bestemd kunnen worden voor de vereiste opleidingen?

Ook voor andere initiatieven op dit terrein geldt voor de SP, dat wij tegen plannen zijn, die mensen geen perspectief bieden. Wij zien namelijk niets in het vernietigen van de motivatie van uitkeringsgerechtigden om aan het werk te gaan.

Chronisch ziekten en gehandicapten

De SP is van mening dat chronisch zieken en gehandicapten recht hebben op een tegemoetkoming in de extra kosten die zij vaak hebben in verband met hun ziekte. Daarbij heeft de gemeente al twee jaar middelen ontvangen die in de algemene middelen zijn gestort.
De SP vraagt het college derhalve zijn sociale gezicht weer te laten zien, deze middelen vrij te maken uit de algemene reserves en opnieuw te oormerken, zodat de voorzieningen die deze groep nodig heeft, weer kunnen worden toegekend. Is het college bereid hieraan gehoor te geven.

Vervoersvoorziening gehandicaptensport

De SP is voorstander van stimuleren van breedtesport maar ook om voorzieningen voor specifieke groepen te handhaven. De SP vindt het in dit kader niet gepast om sporters met een handicap niet meer tegemoet te komen, door de gehandicapte sport vervoersvoorziening voor deze mensen niet langer te financieren. Wij pleiten er voor om deze te blijven financieren. Ook deze mensen moeten blijven sporten. Dat spaart kosten.
Mensen dienen gelijke kansen en mogelijkheden te krijgen. Iemand met een handicap heeft al een achterstand en zou wat ons betreft hiervoor gecompenseerd dienen te worden. Is het college bereid ons op dit punt tegemoet te komen?

Ouderenbeleid/uitkeringsgerechtigden

Jeanny_Rinus
Eigen bijdrage

Om te voorkomen, dat ouderen en uitkeringsgerechtigden door gebrek aan financiële middelen in een isolement raken, stelt de SP voor om een laagdrempelige voorziening te creëren, bvb. in de multifunctionele centra of vanuit de dagopvang bejaarden, waarbij het voor ouderen en uitkeringsgerechtigden mogelijk is om een toeslag aan te vragen voor eventuele sociale activiteiten, die ze willen ontplooien.
De SP stelt, tegen de achtergrond van alle lastenverzwaringen die het komende jaar op deze mensen afkomen, dat het sociaal zou zijn als de gemeente Landgraaf af zou zien van de eigen bijdrage in dit kader, dan wel een vermindering van de eigen bijdrage van € 45,-- naar € 25,--. Is het college bereid ons op dit punt tegemoet te komen?

Langdurigheidstoeslag

Mensen die meerdere jaren afhankelijk zijn van een uitkering, moeten binnen de wettelijke kaders die hiervoor zijn, aanspraak kunnen maken op een extra uitkering van de zijde van de gemeente. Hiervoor moeten niet allerlei bureaucratische hobbels worden opgeworpen in de vorm van allerlei formulieren, die hiervoor moeten worden ingevuld. Nee dit moet simpelweg uit de bestaande gegevens betreffende de uitkeringsgerechtigde volgen en toekenning moet uit de bestanden automatisch geschieden. Is het college bereid hieraan invulling te geven?

Aanvullende ziektekostenverzekering

De SP is voorstander van het verstrekken van een aanvullende ziektekostenverzekering aan alle uitkeringsgerechtigden. Dit levert dubbel voordeel op. Mensen zijn in het nieuwe stelsel gedekt voor de meeste ziektekosten, maar moeten zich voor zaken, die niet in het basispakket zijn opgenomen, meestal aanvullend verzekeren. In voorkomende gevallen zal dit leiden tot een extra beroep op bijzondere bijstand. De SP denkt dat dit voorstel voordelig kan uitpakken voor de gemeente, omdat hierdoor het aantal aanvragen om bijzondere bijstand belangrijk kan worden verminderd. Tegelijkertijd kan de burocratie met betrekking tot verlening van bijzondere bijstand belangrijk worden teruggebracht. De SP hoopt dat de wethouder hierin een uitdaging ziet om door onderhandelingen met ziektekostenverzekeraars een goedkoop maar adequaat collectief pakket af te spreken Is hij bereid ons op dit punt tegemoet te komen?

Sportaccommodaties

Toen de SP toetrad tot deze coalitie zijn er eisen gesteld over drie grote sportaccommodaties, die we in Landgraaf wilden. Wanneer kunnen we de derde verwachten?

Evenementen

De SP wil tegen de achtergrond van de evenementen reserve pleiten om dit geld zo snel mogelijk nuttig te besteden aan het organiseren van een Lunapark op het Megaland terrein of op het parkeerterrein voor Mondo Verde. Het geld zou nuttig kunnen worden geïnvesteerd in het creëren van nutsvoorzieningen op dit aan de gemeente toebehorend terrein, waardoor dit voor het opzetten van een jaarlijks evenement in de vorm van een Lunapark geschikt is te maken. Verder zou dit ook een belangrijke stimulans kunnen zijn voor het bezoek aan Mondo Verde via bijvoorbeeld een koppelkaartenverkoop. Zo wordt dit een prachtig evenement voor jong en oud. Wil het college hieraan haar medewerking verlenen?

Woningbouw

Sociale woningbouw

Het standpunt inzake nieuwbouw van de SP in Landgraaf is duidelijk. De SP is namelijk een partij, die geen verstoppertje speelt, maar klare taal spreekt. Het standpunt is en blijft dan ook, dat op lange termijn het woningbestand in Landgraaf minimaal voor ⅓ uit sociale woningbouw moet bestaan. Hiervoor ijvert de SP en dit houdt ze ook nauwgezet in de gaten.
Sociale woningbouw vat de SP niet eng op. De SP denkt hierbij ook aan woningen voor starters. De SP blijft dan ook van mening, dat in het plan Bousberg in de kastelen woonruimte voor starters met bijbehorende prijzen moet worden gerealiseerd. Tevens pleit de SP er wederom voor een verdere verloedering door leegstand in wijken tegen te gaan. Er voor te zorgen dat in projecten wordt bezien of de mogelijkheid bestaat ouderen woningen zoals in de Pastoor Schattenstraat op te nemen binnen nieuwe projecten. Is het college bereid ons op dit punt tegemoet te komen?

Multifunctionele centra

De SP heeft bij toetreding tot dit college duidelijk naar voren gebracht, dat er gelijkwaardigheid moest zijn met betrekking tot de drie centra in de drie kernen. De SP vindt dat onafhankelijk van de uit de oude kernen afkomstige raadsleden, een bepaalde bezetting van de raad nooit mag leiden tot een onevenwichtig beleid in deze. De afgelopen jaren zijn bepaalde kernen er méér op vooruitgegaan dan andere kernen. Een nieuw te bouwen multifunctioneel centrum in de kern Schaesberg moet aan deze ongelijkheid een eind maken. Het nieuwe centrum moet gelijk gefaciliteerd worden als de beide reeds gebouwde centra.
De SP gaat er trouwens vanuit, dat lering kan worden getrokken vanuit de thans reeds functionerende centra met betrekking tot een beheersbaar beheer. Is het college bereid ons op dit punt tegemoet te komen?

Overigens acht de SP het verder privatiseren van gemeenschapshuizen een keuze die niet de hare is. Privatisering heeft in Nederland nog weinig goeds gebracht. Veelal zijn door marktwerking, verlaging van prijzen en verhoging van kwaliteit uitgebleven. Enerzijds privatiseren en anderzijds subsidiëren van verenigingen die de huur niet kunnen betalen verstoort niet alleen het marktmechanisme, maar maakt zelfstandige verenigingen ongewild afhankelijk.

Camerabewaking

Camerabewaking zou kunnen helpen bij het verhogen van de veiligheid binnen de winkelcentra. Dit moet dan wel gepaard gaan met een effectief handhavingsbeleid. Hoe denkt de portefeuillehouder dit laatste te kunnen garanderen.

Openbare orde en veiligheid

De SP is van mening, dat de tevredenheids score over het optreden van de politie teleurstelt. In bepaalde wijken lukt het niet om de wijkagent te spreken te krijgen, hoewel daar door bewoners nadrukkelijk om wordt verzocht. Wij zouden dan ook graag van de verantwoordelijke portefeuillehouder vernemen, hoe deze toestand kan worden verbeterd. Dit tegen de achtergrond van uw keuze om in de eerste plaats de onveiligheid in de wijk aan te pakken. Wanneer mogen wij het plan dat samen met de politie wordt ontwikkeld om de drugsoverlast te verminderen tegemoet zien? Wat kan hij ons verder zeggen over de taken van het Buro Handhaving in het kader van de bestuurlijke boete?

Parkstad/WGR+ status

De SP is voorstander van een hechtere samenwerking binnen Parkstadverband. Wij hebben dit al naar voren gebracht bij het aanvalsplan arbeid. De SP maakt zich echter toenemend zorgen over het democratisch gehalte van deze samenwerking. Wij zitten wat dat betreft al op achterstand. De SP wil er dan ook voor pleiten om met het overdragen van een ons bevoegdheden, een kilo democratie terug te vragen. Wordt hieraan niet op korte termijn voldaan, dan wordt straks over de burgers zonder de burgers beslist. Waar blijven de controlerende bevoegdheden van de gemeenteraden? Dit ook tegen de achtergrond van het nog steeds ontbreken of slechts gebrekkig aanwezig zijn van controle instrumenten die de raad kan inzetten in de vorm van een regionale rekenkamer of een rekenkamercommissie?
Vindt het college het niet hoog tijd worden het democratisch gehalte van het Parkstadbestuur te versterken?

Tot slot zou de SP graag zien, dat als de WGR+ status wordt verleend aan de Parkstad gemeenten, de hiermee gemoeide gelden versneld worden ingezet voor de oplossing van de sociale problemen van deze regio. Dit omdat op dit moment al een groot deel van onze reserves worden ingezet voor het aanleggen van ringwegen. De SP is van mening dat de sociale problematiek speerpunt van beleid moet worden van de nieuwe samenwerking. Wij hebben immers een veel hoger aantal werkelozen, dan de rest van de Provincie en Nederland, bovendien bezitten wij de grootste sociale werkplaats van het land. Is het college bereid zich hiervoor te gaan inzetten?

U bent hier