h

Raadstukken

18 augustus 2005

Raadstukken

Rekenkamerfunctie/regionale rekenkamer

Kwartiermaker

De SP heeft in de commissievergadering over de kwartiermaker een aantal vragen gesteld, waarop we nog steeds geen antwoord hebben gekregen. Wij zien ons derhalve genoodzaakt om deze vragen hier opnieuw te stellen:

Wat zijn de kosten gemoeid met deze kwartiermaker?

Hoe luidt de omschrijving van zijn opdracht?

Binnen welke termijn moet hij deze hebben voltooid?

Tot slot aan wie legt hij verantwoording hierover af?

Uit het voorliggende voorstel komt nu alleen naar voren hoe de financiering van de kwartiermaker wordt gedekt, niet hoeveel aan dekking hiervoor moet worden gereserveerd van de € 1,10 per inwoner. Hierover hadden we graag nog een antwoord.

Middelen

Wij hebben in der tijd ingestemd met de oprichting van een rekenkamerfunctie binnen deze gemeente en daarmee ook met de hiermee gemoeide middelen van toen in de nota vermeld

€ 1 per inwoner. Verder willen wij nogmaals benadrukken, dat wij van mening zijn, dat middelen die destijds ter beschikking worden gesteld van een rekenkamerfunctie, ingevuld conform de eisen daaraan gesteld in artikel 81o en81f gemeentewet, in eerste instantie moeten worden besteed aan onderzoek. Onderzoek dat moet bijdragen aan het verbeteren van de vigerende processen binnen de gemeente en daarmee ook aan het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers van Landgraaf.

Wij willen er hier dan ook voor pleiten, dat ook per 2005 deze middelen voor onderzoek ter beschikking worden gesteld van de rekenkamer.

Competentie

Dit betekent dat wij als SP er van uitgaan, dat de huidige leden van de rekenkamer benoemd zijn conform art. 81o en 81f van de gemeentewet, over de competenties beschikken om dergelijke onderzoeken te formuleren, hieraan leiding te geven en over de hieruit voortvloeiende bevindingen en aanbevelingen aan de raad te rapporteren.

Kan de voorzitter van de rekenkamerfunctie ons toezeggen, dat de leden zijn benoemd conform het gesteld in deze artikelen?

Werkwijze

Wij denken hierbij in de eerste plaats aan het inschakelen van ons ambtelijk apparaat voor het verzamelen en rangschikken van door de rekenkamerleden aangegeven benodigde informatie voor haar onderzoek. Dan het daadwerkelijke onderzoek van deze gegevens door de leden van de huidige rekenkamer en het vervolgens rapporteren van haar bevindingen en aanbevelingen uit dit onderzoek aan de Raad. Wij zien niets in een rekenkamerfunctie, die voortdurend derden inschakelt voor het verrichten van onderzoeken en het vervolgens dan gaat afdekken als onderzoek van de zijde van de rekenkamerfunctie. Dit zou betekenen, dat in de Raad voorafgaande aan zo'n onderzoek over de kaders van dit betreffende onderzoek zou moeten worden gestemd. Dit ondergraaft de onafhankelijke identiteit van de leden van de rekenkamer of rekenkamerfunctie. Men moet onafhankelijk tot oordeelsvorming komen en tot aanbevelingen, hierbij gebruikmakend van de voorhanden zijnde lokale expertise op diverse terreinen. Anders is men ook al heel veel middelen kwijt met het overdragen van de bij de rekenkamer aanwezige lokale expertise aan in te schakelen derden.

Hoe denken de leden van de rekenkamer over deze werkwijze?

Onderzoek 2005

Wij willen benadrukken, dat wij vertrouwen hebben in de leden die momenteel de rekenkamerfunctie van Landgraaf bemannen, zelfs al zouden zij per 1-1-2006 niet voldoen aan de criteria inzake de rekenkamerfunctie voortvloeiend uit de artikelen 81o en f van de gemeentewet. Wij willen het voorstel dat dhr. Reumkens deed in de afgelopen commissievergadering om in 2005 nog een onderzoek te houden naar de exploitatie van de sociaal culturele centra dan ook van harte ondersteunen. Wij denken dat dit onderzoek een grote bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de exploitatie van deze centra en daarmee het verkleinen van de tekorten, waarmee ze thans worden geconfronteerd. Zeker ook in de aanloop naar een nieuwe Carré in de kern Schaesberg, zouden de aanbevelingen volgende uit het onderzoek van de zijde van de leden van rekenkamerfunctie Landgraaf een belangrijke vingerwijzing kunnen zijn, hoe de exploitatie het beste ter hand kan worden genomen.

Wij willen naast een antwoord op bovenstaande vragen, de voorliggende besluitvorming dienaangaande ondersteunen en staande deze vergadering de leden van de rekenkamerfunctie opdragen om de voorgenomen onderzoeken aangaande de thans reeds in werking zijnde sociaal culturele centra in de kernen Ubach Over Worms en Nieuwenhagen zo snel als mogelijk ter hand te nemen met gebruikmaking van de hiervoor totaal aanwezige middelen.

Wil de Raad met ons de leden van de rekenkamerfunctie steunen in hun opzet?

Wil de wethouder dan de middelen aanvullen in 2005 conform het toen voorliggende voorstel en deze vrijmaken voor het bovenstaande onderzoek?

Recapitulatie van vragen.

• Wat zijn de kosten gemoeid met deze kwartiermaker?

• Hoe luidt de omschrijving van zijn opdracht?

• Binnen welke termijn moet hij deze hebben voltooid?

• Tot slot aan wie legt hij verantwoording hierover af?

• Kan de voorzitter van de rekenkamerfunctie ons toezeggen, dat de leden zijn benoemd conform het gesteld in deze artikelen?

• Hoe denken de leden van de rekenkamer over deze werkwijze?

• Wil de Raad met ons de leden van de rekenkamerfunctie steunen in hun opzet?

• Wil de wethouder dan de middelen aanvullen in 2005 conform het toen voorliggende voorstel en deze vrijmaken voor het bovenstaande onderzoek?

Aanvalsplan arbeidsmarktbeleid

Inleiding
De SP is voorstander van een aanvalsplan arbeidsmarktbeleid. De SP is er voorstander van als mensen een steuntje in de rug krijgen aangeboden van hun woongemeente op weg naar een zelfstandig bestaan en niet meer afhankelijk zijn van anderen. De SP is vóór om mensen kansen te bieden hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid terug te winnen. Net vanuit die kansen is de SP vóór, niet vanwege de risico's die van gemeentewege gelopen worden in het kader van de financiering vanuit de nieuwe WWB. Mensen in een uitkering zijn heel sterk afhankelijk van goede contacten en een helpende hand, die hen helpt hun bestaan weer onafhankelijk en zelfstandig te kunnen invullen. Door het verlies van hun werk zijn ze vaak in een isolement geraakt en we juichen het ook toe, als de gemeente pogingen gaat doen om hen hier uit te helpen.

Wij zijn dan ook van mening, dat met name dit laatste veel meer moet worden benadrukt in het aanvalsplan arbeidsmarktbeleid en niet de eventuele financiële risico's die de gemeente zou kunnen leiden door de nieuwe WWB.

Preventieve maatregelen

Aangezien het een kwetsbare groep betreft, is goede begeleiding alsmede goede monitoring van geschikte bedrijven in onze ogen een absolute noodzaak. Dit om teleurstellingen zoals in geval Bendikt te voorkomen. Nog meer als voor elke andere verbintenis, die de gemeente aangaat, is hier van belang om de levensvatbaarheid en de financiële gezondheid van de bedrijven, die zich bereid tonen om mensen, die bij de gemeentelijke sociale dienst zijn ingeschreven een dienstverband of leerplaats aan te bieden, van te voren grondig te onderzoeken. Mensen moeten namelijk het gevoel krijgen, dat de inspanning die zij leveren om zich weer onafhankelijk en zelfstandig te kunnen bewegen, ook lonen.

Kan de wethouder toezeggen, dat in het aanvalsplan voor arbeid, gezien de voorgaande opmerkingen, preventieve maatregelen als boven beschreven zullen worden genomen, voordat met eventuele gegadigden contracten worden afgesloten? Gegevens in deze zijn b.v. op te vragen bij de Kamers van Koophandel en bij diverse andere openbare registers.

Extra reïntegratie-instrumenten/relatie andere uitkeringsgerechtigden

Wij zijn het eens met de wethouder, dat gemeenten over meer instrumenten beschikken, dan reïntegratiebureaus om netwerken op te bouwen met behulp waarvan uitkeringsgerechtigden weer zelfstandig en onafhankelijk kunnen gaan functioneren. Reïntegratiebedrijven zijn namelijk geen opdrachtgevers en aanbesteders van werken, gemeenten zijn dat wel. In dat kader zouden gemeenten dus van eventuele gegadigden voor de opdrachten die zij hebben te vergeven voorwaarden kunnen scheppen voor het leveren van een aantal geschikte geselecteerde uitkeringsgerechtigde personeelsleden voor de betreffende te vergeven opdrachten of aanbestedingen. Met name het grote aantal bouwprojecten als ook de te realiseren infrastructurele projecten m.b.t. binnen- en buitenring bieden hiertoe de komende tijd goede mogelijkheden.

Wij willen bij deze dan ook vragen aan de wethouder of hij deze mogelijkheden heeft overwogen en zo neen, of hij deze mogelijkheden in zijn overwegingen zou willen meenemen.

Alle Parkstadgemeenten hebben een erfenis te verwerken uit het mijnverleden en het hierdoor ontstane verlies aan werkgelegenheid. De vervangende werkgelegenheid, die hiervoor in eerste instantie werd gecreëerd, is langzamerhand weer tenietgedaan. Hierdoor hebben wij niet alleen een hoog percentage uitkeringsgerechtigden, maar binnen de grenzen van Parkstad ook nog de grootste instelling van WSW gerechtigden. Hoewel een zelfstandig bestuursorgaan, zijn de aangesloten gemeenten toch verantwoordelijk voor eventuele tekorten. Een teloorgang van het orgaan zou het aantal uitkeringsgerechtigden dramatisch doen stijgen. Reden te over om gezamenlijk in deze op te trekken. Natuurlijk moeten bij overwegingen tot tewerkstelling van WWB gerechtigden, ook de belangen van anderen ook indirect door de gemeenten gefinancierde zaken, zoals de inzet van de mensen van de Licom in de schoonmaak, detachering en groenvoorziening worden meegenomen. Anders realiseren we besparingen op de WWB, maar creëren financieringstekorten bij het Licom, die dan ook weer door de gemeente moeten worden aangezuiverd. Dit is toch ook al aangegeven bij de voorlichting van de directeur in de commissie Inwoners.

Kan de wethouder aangeven, dat de gemeente als een van de voornaamste opdrachtgevers van de WSW voorziening Licom hiermee rekening gaat houden in relatie tot het aanvalsplan arbeidsmarktbeleid?

Overheadkosten, Dekking, Bezetting, Subsidiestromen (ESF) en Groter Draagvlak

De overheadkosten zijn in 2005 met € 120.000 voor alleen een intentieverklaring van de zijde van 25 werkplekken bij SBL, hetgeen dus neerkomt op € 4.800 per mogelijke werkplek, aan de hoge kant. Er van uitgaande dat de gewenste 150 werkplekken binnen drie jaar worden gehaald in een tempo van 50 werkplekken per jaar komt dat voor 2006 conform de huidige begroting neer op € 7.000 per werkplek. We hebben het dus over aanzienlijke bedragen aan overhead. Dan mogen we hopen, dat deze plekken inderdaad worden gerealiseerd. Elke vertraging van de realisatie van de 150 werkplekken leidt dientengevolge dan ook tot hogere kosten per werkplek. In het slechtste scenario bij 0 of 1, dus tot € 350.000. Hierdoor wordt toch een investering gedaan voor € 1.050.000.

Zover uit het thans voorliggende aanvalsplan blijkt is hiervoor momenteel slechts een dekking van € 525.000 dus de helft aanwezig. Je zou je dan kunnen afvragen hoe wordt de rest dan gedekt?

Om de totale risico's inzake de voorgenomen investering te beheersen, kan de wethouder toezeggen, dat alle nog aan te stellen medewerkers voor de projectduur, dus voor maximaal drie jaar worden benoemd, via contracten voor bepaalde tijd?

Mogelijk kunnen de kosten en de uiteindelijke investering die noodzakelijk is, behoorlijk naar beneden als een samenwerking op Parkstad niveau wordt aangegaan. Bovendien zijn er binnen Parkstad veel meer mogelijkheden om een aanvalllend arbeidsmarktbeleid te voeren, dan binnen Landgraaf, aangezien de bedrijfsterreinen buiten Landgraaf liggen en wij als Parkstad veel eerder in aanmerking komen voor allerlei subsidies, waaronder ESF. Tenslotte zijn we ook als Parkstad straks aanbesteder van een buiten- en binnenring.

Wij willen benadrukken, dat wij het draagvlak van het aanvalsplan arbeidsmarktbeleid te smal vinden voor zover dit beperkt blijft tot Landgraaf alleen of in beperkte samenwerking met Brunssum. Wij willen er opnieuw voor pleiten om te pogen om dit in Parkstad verband op te pakken.

Kan de wethouder de vergadering meedelen, wat er gebeurt bij de andere Parkstadgemeenten in het kader van WWB beleid?

Mogen we de wethouder vragen het voorliggende aanvalsplan als agendapunt te agenderen voor een Parkstadbijeenkomst voor 31-12-2005?

Kan het aanvalsplan arbeidsmarktbeleid ook meegenomen worden in de strategievorming?

Is het aanvalsplan ook mee te nemen als gespreksonderwerp in het WGR+ beleid?

Communicatie, monitoring en stuurinstrumenten

Wat we hebben gemist zijn de momenten en de maatstaven waarmee de voortgang van dit plan wordt gemeten. Dhr. Geutjens heeft hiervoor in de vergadering van de commissie middelen terecht aandacht gevraagd.

Wij zijn dan ook in dit kader zeer benieuwd naar het voorstel van de kwartiermaker inzake het systeem van financiële monitoring en hopen dat u ons hier of in de volgende raadsvergadering kunt zeggen, wanneer wij dat tegemoet kunnen zien.

Verder zijn we ook erg geïnteresseerd in de criteria waarop de prestaties worden gewogen en zouden ook hier graag van de wethouder vernemen, wanneer de aan te trekken medewerkers zullen zijn benoemd en dus deze criteria gereed zullen zijn.

Afsluitend

Tot slot. Vooruitlopende op deze nog te ontwikkelen gegevens zouden wij graag zien, dat per 31-12-2005 een aantal nulmetingen worden aangeleverd. Deze kunnen misschien goed afgeleid worden uit het thans voorliggende beleidsverslag van de afdeling Sociale Zaken Abw/WWB, Ioaw, Ioaz 2004. Dan hebben we in ieder geval een interessant vertrekpunt als benchmark om deze resultaten te vergelijken met de resultaten, die in 2006 bij een hopelijk een beetje aantrekkende economie worden geboekt met de nieuwe aanpak, zoals die wordt voorgesteld in het voorliggende plan.

Het lijkt ons goed dat we bij investeringen als deze, van begin af aan de voortgang de effectiviteit en de efficiency van het ingezette beleid op de voet kunnen volgen en wel vanaf de start, zodat we tijdig kunnen bijsturen.

Kan de wethouder toezeggen of hij deze nulmetingen zal laten verrichten en mogen we die agenderen in de januari vergadering van 2006?

Recapitulatie van vragen

• Kan de wethouder toezeggen, dat in het aanvalsplan voor arbeid, gezien de voorgaande opmerkingen, preventieve maatregelen als boven beschreven zullen worden genomen, voordat met eventuele gegadigden contracten worden afgesloten?

• Wij willen bij deze dan ook vragen aan de wethouder of hij deze mogelijkheden heeft overwogen en zo neen, of hij deze mogelijkheden in zijn overwegingen zou willen meenemen.

• Kan de wethouder zeggen, hoe de gemeente als een van de voornaamste opdrachtgevers van de WSW voorziening Licom hiermee rekening gaat houden in relatie tot het aanvalsplan arbeidsmarktbeleid?

• Zover uit het thans voorliggende aanvalsplan blijkt is hiervoor momenteel slechts een dekking van € 525.000 dus de helft aanwezig. Hoe wordt de rest gedekt?

• Om de totale risico's inzake de voorgenomen investering te beheersen, kan de wethouder toezeggen, dat alle nog aan te stellen medewerkers voor de projectduur, dus voor maximaal drie jaar worden benoemd, via contracten voor bepaalde tijd?

• Kan de wethouder de vergadering meedelen, wat er gebeurt bij de andere Parkstadgemeenten in het kader van WWB beleid?

• Mogen we de wethouder vragen het voorliggende aanvalsplan als agendapunt te agenderen voor een Parkstadbijeenkomst voor 31-12-2005?

• Kan het aanvalsplan arbeidsmarktbeleid ook meegenomen worden in de strategievorming?

• Is het aanvalsplan ook mee te nemen als gespreksonderwerp in het WGR+ beleid?

• Wij zijn dan ook in dit kader zeer benieuwd naar het voorstel van de kwartiermaker inzake het systeem van financiële monitoring en hopen dat u ons hier of in de volgende raadsvergadering kunt zeggen, wanneer wij dat tegemoet kunnen zien.

• Verder zijn we ook erg geïnteresseerd in de criteria waarop de prestaties worden gewogen en zouden ook hier graag van de wethouder vernemen, wanneer de aan te trekken medewerkers zullen zijn benoemd en dus deze criteria gereed zullen zijn.

• Kan de wethouder toezeggen of hij deze nulmetingen zal laten verrichten en mogen we die agenderen in de januari vergadering van 2006?

Met vriendelijke Groet
Jeanny Berg (Fractievoorzitter)

U bent hier