h

Begroting Gemeente landgraaf

1 november 2003

Begroting Gemeente landgraaf

De algemene beschouwingen 2003 zijn voor de SP van groot belang.
Er is veel beloofd in het afgelopen jaar, zeker tijdens de verkiezingstijd door diverse partijen.

Al vaker heeft de SP gewezen op het inzichtelijk maken van de begroting.
Dat er nu een goede aanzet is gemaakt kunnen wij alleen maar waarderen.
Duidelijk wordt nu ook wat ons zes wethouders kosten.
Bij het aantreden van dit college werd daar zeer bagatelliserend over gedaan.
Nu zien we wat het in werkelijkheid kost.
Nog steeds vinden wij deze constructie een niet te verantwoorden kostenpost naar de inwoners.
Alleen hebben wij moeten constateren dat soms te weinig uitleg wordt gegeven bij de cijfers.
Met een korte toelichting zouden de cijfers nog inzichtelijker worden.
Maar zo is ons door het college toegezegd dat er bij de volgende begroting nog meer inzichtelijkheid van zaken wordt gegeven.
Verder blijkt uit de begroting dat er ruimte is gemaakt voor nieuw beleid op verschillende terreinen.
Dat juicht de SP van harte toe.
Daarbij willen we aangeven dat vooral de sociale woningbouw een speerpunt van beleid dient te zijn.
Want daaraan heeft Landgraaf grote behoefte.
Over het algemeen kan van deze begroting gezegd worden dat ze in grote lijnen als reëel kan worden beschouwd.
Op onderdelen legt de SP echter andere prioriteiten en staat ze een meer sociaal beleid voor.
Ik zal op deze punten nader ingaan en aangeven wat daarbij volgens onze visie verbeterd zou moeten worden. Opgedane ervaringen in het verleden nopen ons er toe met klem te benadrukken dat een goedgekeurde begroting een absolute leidraad dient te zijn voor het beleid in de toekomst.
Vaker is in voorgaande jaren al na enkele weken afgeweken van de vastgelegde lijn door het aanbrengen van talloze wijzigingen.
We stellen vast dat uit die gedragslijn bepaald niet blijkt dat een college standvastig en wilskrachtig is in een uitgezet beleid.
We hopen dat met de nieuwe opzet van de begroting ook afgerekend wordt met deze missers in het verleden.
--------------------------------------------------------------------------------
Subsidies.
--------------------------------------------------------------------------------
Met de operatie Libra is het totale subsidiebeeld op een lager plan gebracht.
De verenigingen hebben andere inkomstenbronnen moeten aanboren om ze in stand te houden.
We hebben de indruk dat de bodem bij velen van hen in zicht is.
Toch hebben veel verenigingen ook een sociale factor en dragen ze bij aan de uitstraling en de kleur van Landgraaf.
Ze vervullen een culturele functie en vormen tevens onze jeugd.
In dat kader is een heroverweging t.a.v. de gemeentelijke bijdrage aan het verenigingsleven van belang.
Als we € 68.000 bijdragen aan een ronde van Nederland en Pinkpop promoten dan legt de SP de nadruk op de eigen verenigingen.
Die hebben bij ons voorrang.
--------------------------------------------------------------------------------
Cultuur
--------------------------------------------------------------------------------
Cultuur is binnen de Landgraafse gemeente zeer belangrijk.
De SP vindt dat dat zo moet blijven.
Derhalve achten we het juist dat vanuit de gemeente hieraan veel aandacht wordt besteed en daarvoor financiële middelen worden vrijgemaakt.
Een van de aandachtspunten hierbij vindt de SP het gebeuren rond het carnaval.
Het is een volksfeest in wijken en straten zonder weerga.
Daaraan wordt € 3.500. bijgedragen die verdeeld worden door een ingestelde stuurgroep.
Maar naast de optochten, waar het geld uitsluitend naar toe gaat zijn er zoveel anderen die bijdragen aan de sfeer en de cultuur van het carnaval.
Te noemen zijn hier o.a. de vele muziekkapellen.
(sjpas) Zonder hen is het feest niet compleet.
De SP pleit ervoor ook daarvoor geld vrij te maken.
Een bescheiden subsidie zal een erkenning zijn voor het geen zij bijdragen aan de cultuur in onze gemeente.
Zou het college deze suggestie in overweging willen nemen? In dit kader wil de SP nog wijzen op de belangrijkheid van openbare bibliotheken voor de verspreiding van cultuur.
Die voorzieningen mogen zeker niet meer ingeperkt worden.
Wij vragen dan ook aan dat punt aandacht te besteden bij de aanpak van het stimuleringsgebied Schaesberg.
Daar moet de bibliotheek zonder beperkingen open blijven voor het publiek.
Een beperkt budget mag nooit de vele culturele initiatieven vanuit de bevolking de kop indrukken.
--------------------------------------------------------------------------------
Licom.
--------------------------------------------------------------------------------
Er werken ongeveer 650 inwoners van Landgraaf bij Licom.
Daarbij is Licom de grootste werkgever voor onze inwoners.
Aangezien Landgraaf tevens een groot aandeelhouder is van dat bedrijf is er alle reden vanuit de gemeente het beleid aandachtig te volgen.
Op dit moment gaat het bij het bedrijf niet goed.
Een veelvoud van problematieken heeft de kop opgestoken en heeft tot gevolg dat de resultaten niet naar behoren zijn.
Van het college mag verwacht worden dat het aandacht besteed aan de problemen.
Zeker gezien het grote belang voor de werknemers en de bijdragen in de exploitatie.
Wat meer betrokkenheid is op zijn plaats.
De SP volgt het beleid terzake al jaren en heeft ook herhaaldelijk gereageerd.
Daarbij is de SP gebleken dat terzake een bestuurlijke functie binnen het bedrijf sprake is van belangentegenstellingen cq. Ongewenste verhoudingen.
De SP dient ter beëindiging van deze conflictsituatie derhalve een motie in.
--------------------------------------------------------------------------------
Werk en inkomen.
--------------------------------------------------------------------------------
Om de belangen van hen die in aanmerking komen voor plaatsing via de WSW veilig te stellen dient de sociale werkvoorzieningen gehandhaafd te blijven.
Ter voorkoming van ongewenste uitval moeten werknemers in de sociale werkvoorzieningen meer betrokken worden bij het bepalen van acceptabel werktempo.
De (re) integratie van werknemers met een WSW – indicatie naar een reguliere arbeidsplaats mag uitsluitend op basis van vrijwilligheid geschieden:
bij uitstroom moet voor hen een terugkeergarantie gelden.
Tevens moeten mensen die nu tewerk gesteld worden met een gesubsidieerde baan zoals de WIW- en ID Banen binnen bepaalde tijd omgezet worden in regulieren banen.
Want zij voeren vaak doorgaans een volwaardige baan uit en worden langere tijd onderbetaald.
Zij moeten op den duur een volwaardige CAO-functieloon ontvangen.
--------------------------------------------------------------------------------
Centrum voor Werk en Inkomen.
--------------------------------------------------------------------------------
Het CWI moet beter gaan functioneren.
Nu moeten mensen na inschrijving veel te lang wachten voor er verder overleg wordt gevoerd.
Afspraken worden vaak weken later gemaakt waardoor de cliënten in financiële moeilijkheden raken en met nog meer problemen worden opgezadeld.
--------------------------------------------------------------------------------
Bemoeizorg
--------------------------------------------------------------------------------
De bemoeizorg problematiek heeft heel wat los gemaakt bij onze burgers.
Daar worden wij dagelijks mee geconfronteerd als we door de grensstraat rijden.
Als we achteraf alles overzien dan is er gewoon heel slecht beleid gevoerd op dit punt.
De SP heeft nooit daarvoor mandaat aan het College gegeven .
Het is zeer te betreuren dat een deel van onze burgers besluiten door de strot werden gedrukt die nu moeten worden teruggedraaid.
Tevens is het te betreuren dat onze gehele bevolking voor dit eigenzinnige beleid de rekening krijgt gepresenteerd.
De extra kosten, bovenop de geraamde kosten, bedragen nu al meer dan € 100.000.
Op het pand aan de Kleikoeleweg wordt € 38.062 toegelegd.
De SP was tegen de aankoopprijs, maar onze argumenten toendertijd werden weggehoond.
Wat meer luisteren naar wat bij de burgers leeft zou voor veel bestuursleden geen kwaad kunnen.
Dat hebben de afgelopen gemeenteraadsver-kiezingen wel duidelijk gemaakt.
Verder komt er een voorstel van D66 om verslaafden onder te brengen op de brunssummerheide.
Ver van alle voorzieningen.
Laten wij nu alle criteria los die zij niet los wilden laten toen in een eerder stadium de problematiek grensstraat aan de orde kwam?
De SP pleit ervoor een beleid uit te stippelen dat rekening houdt met de belangen van de inwoners, maar ook de verslaafden een menswaardige behandeling garandeert.
Openheid naar de burgers is daarbij voorwaarde.
Inspraak eveneens.
Dat de kleinschalige opvang binnen de kernen geen optie meer is heeft de burger intussen voldoende duidelijk gemaakt.
--------------------------------------------------------------------------------
Monumenten
--------------------------------------------------------------------------------
Voor de SP is van groot belang de monumenten in onze gemeente behouden blijven.
Zo zijn wij verontrust over de gang van zaken wat betreft de hoeve in Leenhof.
Vorige maand stelde de SP nog vragen, maar enkele dagen na de beantwoording van het college lagen de in een vergevorderd stadium zijnde plannen in deze in de prullenbak.
Dat lazen we in de krant.
Hoe nu verder is de vraag, Is het niet zaak dat er vanuit de gemeente wat meer initiatief wordt getoond om tot een zinnige invulling te komen?
Voor de SP zou het plan begeleid wonen voor ouderen ook een optie zijn.
--------------------------------------------------------------------------------
Woningbouw
--------------------------------------------------------------------------------
In de begroting van 98 en 99 heeft de SP al aangegeven om afbraak en nieuwbouw gefaseerd te laten verlopen.
Nu de plannen van de Kakert, Achter de Winkel en Heiveld zijn aangezet worden woningcorporaties opeens geconfronteerd met wat de SP toen al aangaf.
Beter de woningen opknappen, dan het afbreken van de goedkopere sociale woningbouw om er dure villa’s voor neer te zetten .
De woningcorporatie geeft aan dat eerst een project klaar gemaakt wordt, voor er een nieuw project gestart wordt.
Betekent dit dan een vertraging in de bouwplannen, vooral voor de Kakert en Achter den Winkel?
Tevens vraagt de SP aandacht voor de bewoners aan de Kampstraat, aan de rotonde van de Beethovensingel.
Daar heeft vorig jaar kort voor de verkiezingen de wethouder gesprekken gevoerd en de bewoners verteld dat hij plannen had voor het realiseren van woningen op die plek.
Zijn die uitspraken van toen nog actueel en zijn er nog concrete plannen?
--------------------------------------------------------------------------------
Veiligheid, recht en rechtsbescherming.
--------------------------------------------------------------------------------
De nadruk bij de bestrijding van criminaliteit moet komen te liggen op maatschappelijke preventie.
De landelijke overheid moet de voorwaarden scheppen waardoor criminaliteit zoveel mogelijk wordt voorkomen.
De lokale overheid moet zorg dragen voor voorzieningen in de wijken voor jong en oud, de leefbaarheid van de wijken, een verantwoord horecabeleid in onze gemeente en steun voor buurtverenigingen.
Er moeten duidelijke afspraken komen over geweld op straat, maar ook over toezicht in de uitgaanscentra’s, wijken en buurten.
Door de wijkagent kan er meer toezicht gehouden worden.
Zo zou de SP graag camera bewaking zien in Op de Kamp om de alsmaar toenemende baldadigheid van de jeugd, diefstal en inbraak te kunnen registreren.
Maar bij alle noodzakelijke aandacht voor de daders, mag de aandacht voor de slachtoffers van crimineel gedrag niet achter blijven.
Tevens vraagt de SP het winkelcentrum fiets vrij te maken, zodat veelal ouderen en gehandicapten op hun gemak en plezier kunnen winkelen.
--------------------------------------------------------------------------------
Verkeersveiligheid.
--------------------------------------------------------------------------------
Ten aanzien van de verkeersveiligheid kan gesteld worden dat er in Landgraaf nog vele onveilige situaties voor komen.
We hebben deze problemen vaker aan de kaak gesteld.
Pasweg-Moltweg gaat nu aangepakt worden.
Maar de afslag Nieuwenhagerheidestraat Vogelzankweg is minstens zo belangrijk.
De toenaderingswegen naar Mondo Verde en Snowworld zijn onvoldoende.
En zo zijn er meer problemen.
Feit is dat het doortrekken van de mijnspoorweg zeer ontlastend zal werken.
Dus dat dient grote prioriteit te krijgen.
--------------------------------------------------------------------------------
Stimuleringsgebieden winkelcentra.
--------------------------------------------------------------------------------
Op de Kamp is nagenoeg gereed.
En gezien de parkeerterreinen voorziet het zeker in een behoefte.
Maar we hadden indertijd een programma voor drie gebieden.
Waubach en Schaesberg hoorden daar ook bij.
En daar is tot heden toe niets of zeer weinig gebeurd.
Op Schaesberg en Waubach dienen zich nu alle activiteiten te richten.
Als het College bij de problematieke van Schaesberg en Waubach zo doortastend en voortvarend te werk gaat als bij Snowworld en Mondo Verde dan komt dat wel goed.
De voordelen die aan die bedrijven werden geboden moeten toch zeker ook voor de eigen kernen mogelijk zijn.
--------------------------------------------------------------------------------
Woonvoorzieningen.
--------------------------------------------------------------------------------
Landgraaf kent vele woningzoekenden.
De grootste behoefte bestaat op dit moment aan betaalbare woningen voor ouderen en huisvesting voor jeugd en jongeren.
Daarop dient de ontwikkeling van de woningmarkt zich toe te spitsen.
De daarbij benodigde voorzieningen dienen daarmee gelijke tred te houden.
De SP wil de nadruk leggen op de behoeften bij de eigen inwoners.
Daarbij dient ook aandacht besteed te worden aan de inwoners van te renoveren of op te heffen wijken.
Aan villawijken voor de meer draagkrachtigen en speculanten heeft de bevolking van Landgraaf op dit moment geen behoefte.
--------------------------------------------------------------------------------
Openbaar vervoer
--------------------------------------------------------------------------------
Het vervoer met ReisNet is een groot succes.
Maar dit succes heeft wel een keerzijde.
ReisNet is opgezet voor het vervoer van gehandicapten.
Daarnaast was er plaats voor vervoer in de openbare sector.
Geschat werd dat dit 10 procent van het totaal zou uitmaken.
Op dit moment bedraagt het aantal reizigers in het openbare deel echter 42%.
En daardoor komen de gehandicapten in de problemen en ontstaat voor hen een tekort in vervoersmogelijkheden.
Wij vinden dat alle reizigers recht hebben op vervoer en dat de voorzieningen op het aanbod moeten inspelen.
Dus vragen wij aandacht voor de gehandicapten die nu in de problemen komen.
Bij de afloop van het contract over niet al te lange tijd zal aan dit aspect aandacht moeten worden besteed.
De problemen van de gehandicapten moeten worden opgelost.
Tevens heeft de SP steeds gepleit voor een vrije keuze mogelijkheid, zodat de gehandicapte zelf bepaald wie haar vervoerder is.
--------------------------------------------------------------------------------
Interne Zaken.
--------------------------------------------------------------------------------
De communicatie tussen Raad, B&W, commissies en overleggroepen is voor verbetering vatbaar.
Een zeer groot probleem daarbij is de wijze waarop de informatie-uitwisseling gestalte krijgt.
De SP pleit voor eenvoudiger taalgebruik.
De omvang van de door te nemen informatie is zo groot dat het woordgebruik en de zinsbouw daarbij niet nog extra belemmerend moeten werken.
De gebruikte afkortingen zijn ook voor de goed ingewerkte bestuurder niet meer te volgen.
Om maar te zwijgen over de geïnteresseerde burger die zich in de problematieken wil verdiepen.
Samen met andere partijen zouden we verder willen aandringen op het vermelden van de vraagstellingen per fractie in de besluitenlijsten van de vakcommissies.
Daardoor kan naar de achterban beter verantwoording worden afgelegd
De besluitenlijsten van de raad zijn ons inziens te karig met informatie.
Een iets ruimere formulering zou de duidelijkheid ten goede komen.
--------------------------------------------------------------------------------
Algemene Politie Verordening
--------------------------------------------------------------------------------
De SP heeft aangegeven om de APV van onze gemeente op de internetsite te plaatsen, deze toezegging is gedaan.
Maar de beveiliging waar U over schrijft zou bij grotere gemeentes die de APV al op de site hebben, opvraagbaar kunnen zijn.

U bent hier