h

Gemeenteraadsverkiezingen/

1 maart 2002

Gemeenteraadsverkiezingen/

In veel opzichten gaat het met Landgraaf goed.
De werkloosheid is flink gedaald, de economie lijkt goed te draaien.
In financieel opzicht staat de gemeente er de laatste tijd goed voor.
Ook op cultureel gebied is er het een en ander te beleven.
Maar ondanks die sterke wind in de rug lukt het maar niet om een aantal ernstige problemen in de greep te krijgen.
Ook met veel Landgravenaren gaat het goed.
Als ze een goede baan hebben, en zeker in huishoudens met twee partners met een goed inkomen, hebben ze heel wat te besteden. Als het dan ook nog goed gaat met de kinderen en met het gezin lijken ze niet veel te klagen te hebben.
Maar zelfs onder degenen met wie het redelijk tot goed gaat is het vertrouwen in het Landgraafse gemeentebestuur bijzonder laag.
Veel Landgravenaren denken cynisch over hun eigen gemeente omdat de gemeente niet aardig is voor hen.
De recente reclame krantjes van de gemeente kan dat niet veranderen.Ondanks de bloeiende economie, ondanks de voorspoed voor velen, gaat het ook heel veel mensen in Landgraaf beroerd.
De groep bij wie dat het duidelijkste zichtbaar is, de daklozen en op straat levende verslaafden, is daarbij nog het kleinst.
Vele honderden Landgraafse huishoudens moeten van een minimuminkomen de eindjes aan elkaar knopen.
Ouderen met een klein pensioen, bijstandsmoeders, arbeidsongeschikten, mensen die niet of niet meer datgene kunnen presteren dat de 24-uurs-economie van hen vraagt en daarom werkloos zijn.
Mensen die wel werk hebben, maar met zo'n laag loon worden afgescheept dat ze tot de 'werkende armen' behoren.
Bij bijvoorbeeld de Melkertbanen, en allerlei andere banen is dat vaak nog het geval.
Wie op zorg aangewezen is, staat zeker in deze regio onaanvaardbaar lang op een wachtlijst voor verzorgings- en verpleeghuizen of een operatie. De gemeente is rechtstreeks verantwoordelijk voor voorzieningen voor gehandicapten. Maar zij, die het hardste onze solidariteit nodig hebben, zijn bij de gemeente Landgraaf er arm aan toe. Omdat de gemeente naast de rijksbijdrage perse geen cent eigen middelen wil inzetten, is bijvoorbeeld op het gehandicaptenvervoer telkens weer op een onaanvaardbare manier bezuinigd.Met de meeste jongeren gaat het goed, maar over veel anderen maken hun ouders zich terecht zorgen, en met sommigen gaat het echt de verkeerde kant uit. Tegelijkertijd is de tolerantie in de maatschappij voor jongeren en hun uitingen veel te gering.
Gemeenschapsvoorzieningen voor verenigingen, jongeren, buurtactiviteiten enzovoorts zijn tot een onaanvaardbaar laag peil wegbezuinigd. De herhaalde roep van de SP voor een grootscheeps offensief voor een beter jongerenbeleid is door de coalitie slechts beantwoord met vage beloftes en niet met daden.Een eenvoudige maar essentiële voorziening om een kind het zwemdiploma te laten halen en het schoolzwemmen weer in te voeren is kennelijk niet haalbaar.De gemeente vergeet haar eigen verleden. De naam "Oostelijke Mijnstreek", waar mensen zich in herkenden, moest verdwijnen om plaats te maken voor het steriele "Parkstad".Een bijzonderheid is dat voetbalclubs moeten fuseren om overlevingskansen te maken.Echter ook ervaren veel bewoners in bepaalde wijken een onveilig gevoel, terwijl we spreken over onveiligheid maar daar vaak te laks mee wordt omgegaan terwijl dit toch op een hoog niveau aangepakt zou moeten worden.De verloedering neemt toe. Het groenonderhoud door de gemeente is beneden peil, een deel van de mensen gooit afval waar het niet hoort en de gemeente laat het daar veel te lang liggen.De individualisering die van bovenaf gepredikt wordt leidt er toe dat ook in de samenleving zelf betrokkenheid bij de maatschappij beperkt wordt tot het weren van ongewenste verschijnselen uit de eigen voortuin. Het gemeentebestuur is door stuntelig optreden niet in staat gebleken een tegenwicht te bieden aan 'niet in mijn achtertuin'-denken als het gaat om sommige voorzieningen.In veel buurten, met name daar waar de mensen met de kleine inkomens wonen, wordt de leefbaarheid door deze factoren ernstig bedreigd.
Hoe is die tegenstelling tussen voor- en tegenspoed te verklaren. Daarvoor zijn uiteraard algemene maatschappelijke en politieke oorzaken, zoals die ook elders in Nederland spelen. Een terugtredende overheid, neoliberalisme, kortweg de uitverkoop van de beschaving. Maar daarnaast zijn er ook belangrijke plaatselijke factoren, waardoor Landgraaf ver buiten haar grenzen bekend staat als een gemeente met problemen.Landgraaf heeft al heel lang een slecht bestuur. Slecht niet zozeer omdat het andere politieke uitgangspunten heeft dan die van de SP. Slecht omdat politieke machtsspelletjes een eerlijke politieke discussie overheersen, omdat die politieke machtsspelletjes leiden er toe dat zwakke bestuurders op belangrijke posities zitten, omdat men zich niet kan en wil inleven in de belevingswereld van de gewone mensen in degemeente, en in plaats van naar hen te luisteren geld weggooit aan platvloerse reclamecampagnes hoe ze wel zijn.
Slecht omdat nadenken plaats heeft gemaakt vor een-dimensionaal denken waarbij zelfoverschatting en grootheidswaanzin steeds weer tot te grootschalige projecten leiden, ten koste van gewone voorzieningen waar de bewoners van Landgraaf om vragen.Landgraaf verdient een beter bestuur. De 41.000 Landgravenaren verdienen een beter bestuur.De kiezer heeft nu de keuze.
Wil zij of hij op de oude weg doorgaan, dan kan hij bij de andere partijen terecht. Wie een andere richting uit wilt, kan dat alleen door op de SP te stemmen.Als de SP in de coalitie komt zal Landgraaf niet van de ene op de andere dag veranderen. Dat beloven we dus ook niet.
Wat we wel beloven is dat met de SP in de coalitie de voorwaarden geschapen zullen worden om Landgraaf een betere stad te maken.

Dit programma:
Dit programma bevat een groot aantal punten waarvan breed bekend is hoe belangrijk ze zijn voor de SP. Wie weet niet dat de SP duidelijke eisen heeft op het gebied van gehandicaptenvoorzieningen, het armoedebeleid, enzovoorts. Andere belangrijke eisen vande SP hebben minder publiciteit gekregen. Te denken valt bijvoorbeeld onze herhaalde roep om voorrang voor het jongerenbeleid.Dit programma van de SP is geen dorre opsomming van allerlei beloftes. Het geeft het standpunt weer van de SP over die zaken die in onze gemeente spelen. En dan beperken wij ons tot de hoofdpunten, omdat het anders een dik en nauwelijks leesbaar boekwerk wordt.Dit Landgraafse Actieprogramma sluit ook uitdrukkelijk aan bij het landelijke Actieprogramma van de SP de Eerst weg Links. Kortheidshalve worden de vele onderdelen van het landelijke programma die van belang zijn voor de gemeente Landgraaf hier niet herhaald. Wie uitgebreid kennis wil nemen van de standpunten van de SP voor de raadsverkiezingen kan daarvoor dus het plaatselijke en landelijke programma als een samenhangend geheel lezen.U vindt in dit programma ook geen becijferingen. Wel vindt u er de visie in van de SP, waar u ons ook na 6 maart nog op kunt aanspreken. Daarom heeft dit programma voor ons niet alleen de betekenis n een programma voor tijdens de verkiezingen, maar vooral een actieprogramma voor de periode erna.De waarde van verkiezingsprogramma's
Verkiezingsprogramma's worden vaak overschat.Te veel worden partijen beoordeeld op fraaie woorden in verkiezingsprogramma's, terwijl partijen daarmee in strijd gehandeld hebben. En de dag na de verkiezingen zijn de programma's dan weer snel vergeten.Partijen dienen allereerst op hun handelen beoordeeld te worden, en niet op hun beloftes in programma's. Wij zijn er trots op dat dit SP-actieprogramma uitdrukkelijk wel aansluit bij wat wij de afgelopen tijd in de praktijk daadwerkelijk gedaan hebben.Daarnaast staat vast dat wij niet alleen maar met woorden in de raad onze mening zullen verkondigen. Als het nodig is zullen wij samen met de mensen in onze gemeente actie voeren om op die manier er aan bij te dragen dat onze voorstellen door de raad aangenomen worden.
Stem voor, Stem SP

Economische ontwikkeling:

Centrum plannen Schaesberg en Ubacher Worms.De twee stimuleringsgebieden Schaesberg en Ubach over Worms moeten op een versnelde maarverantwoorde manier aangepakt worden. Maar dan wel op een heel andere manier dan het huidige college nu wil. Het streven naar een veel te grootschalige aanpak leidt tot voorspelbare mislukkingen. Zo blijkt uit het eerste plan wat al zo duur was dat het geen doorgang vindt omdat we als gemeente niet genoeg financiele middelen hebben dit mee te financieren.Hierdoor dreigde een beslag op de begroting van de gemeente te ontstaan dat buiten iedere proportie is. Vele andere dringend noodzakelijke bestedingen in de gemeente dreigen daardoor in het gedrang te komen. Of andere grootheidswaanzinnige delen zoals Invensure Of Taurus waar gronden voor vrienden prijzen worden verkocht. De burgers van Landgraaf meer dan fl.350,00 per vierkante meter grond moeten betalen voor woningbouw. En daar was iets extra binnen te halen was aan financiele middelen verzuimd worden door vrienden prijzen te hanteren,. en dat terwijl we een gemeente zijn die te lang onder toezicht van de Provincie heeft gestaan. Een te grootschalige invulling van de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen in Abdissenbosch en aan de Nieuwenhagerstraat is voor de SP onaanvaardbaar. Wat voor de SP van belang is , is eerst de infastructuur aanpassen alvorens er bedrijventereinen worden gerealiseerd.Ook van belang is de toch al vaak onder het minimum gezakte wijkwinkel een upgrading te geven om verdere terugval tegen te gaan terwijl ze vaak onmisbaar zijn voor wijken. De grootschaligheid die de gemeente op bepaalde plekken wil, leidt er ook toe dat de gemeente in een houdgreep dreigt te komen van projectontwikkelaars, omdat ze deze alleen via contracten met hen denkt te kunnen realiseren. De SP is er voor dat verdere ontwikkeling van gebieden zoals de Kakert, Achter den Winkel en het Heiveld door de gemeente zelf ter hand genomen dienen te worden. Gezien het feit dat het grootste deel van de grond ook gemeentebezit is, is dat realistisch. Dat biedt de mogelijkheid daar geleidelijk ontwikkelingen tot stand te brengen waar de gemeente echt behoefte aan heeft. Dat kan bijvoorbeeld de dringend gewenste aanpak van het centrum plan Schaesberg zijn, waar meer culturele activiteiten kunnen plaats vinden. Tevens moeten meer sociale betaalbare woningbouw en koopwoningen komen. Zoals gemengde woningbouw (zowel sociale woningbouw als koopwoningen) en kantoorontwikkeling.De onaanvaardbare situatie in bepaalde wijken moet allereerst te lijf gegaan worden door een aanpak van het verslavings - en drughandelprobleem. Die aanpak mag niet een kortdurende campagne zijn die na enige tijd verwaterd. Maar moet hard en blijvend zijn.

Werkgelegenheid:

Voor het overige moet bij werkgelegenheid veel meer de nadruk liggen op het midden- en kleinbedrijf, in plaats van geld weg te gooien in de dans rond grote bedrijven. Een belangrijk deel van de werklozen heeft scholings- en ervaringsniveau dat het moeilijk maakt aan de slag te komen, zelfs in tijden van grote economische groei. Hulp bij scholing is dan ook van groot belang bij het werkgelegenheidsbeleid.

Volkshuisvesting Wonen:

De gemeente moet de nadruk leggen op de plichten van de verhuurder tot het onderhouden zijn woningbestand. Bouw- en Woningtoezicht dient daarbij een actiever beleid te voeren. Zonodig moeten de wettelijke mogelijkheden om verhuurders tot onderhoud te verplichten gebruikt worden. Woningcorporaties en daarmee te vergelijken instellingen op het gebied van woningexploitatie dienen de inspraak van de huurders serieus te nemen en waar dit nog niet is gerealiseerd echte inspraak mogelijk te maken. Buurtbewoners dienen inspraak en medezeggenschap te krijgen als er veranderingen worden gepland in hun wijk.Er dient een beter woningtoewijzingsbeleid te komen. Dit is de afgelopen tijd ten onrechte vrijwel helemaal weggehaald bij de gemeente en vrijwel geheel aan de verhuurders overgelaten. De gemeente dient hierin weer uitdrukkelijk een rol te gaan spelen. Concentratie van sociale problemen leidt tot vererging van die problemen. Ook een ghetto-vorming moet worden voorkomen. Er is een ernstig tekort aan seniorenwoningen en aangepaste woningen voor gehandicapten. Zij moeten daarom vaak onaanvaardbaarlang in een niet geschikte woning blijven wonen, of vertrekken uit de buurt waar ze geworteld zijn.Om de greep van huisjesmelkers op jongerenhuisvesting te verminderen dient de gemeente de bouw van veel meer woningen voor jongeren en studenten te stimuleren.In bestemmingsplannen moet voldoende speelgelegenheid bij voorbaat opgenomen worden, om te voorkomen dat daar achteraf geen ruimte meer voor is.

Huren:

Zolang dat technisch mogelijk is en zolang er geen betaalbare nieuwbouw voor in de plaats komt is de SP tegen sloop van oudere woningen. Als de huizen in slechte staat verkeren geldt ook hier dat, mits technisch mogelijk de verhuurder haar onderhoudsverplichtingen maar moet nakomen en / of de huizen moet moderniseren in plaats van de huizen te slopen. De grootschalige sloop-plannen zouden het nog steeds bestaande tekort aan betaalbare huurwoningen veel te veel doen toenemen.Verkoop van huurwoningen aan de bewoners moet beperkt blijven, zeker bij goedkopere woningen. Het leidt immers tot een verdere afname van het toch al te kleine aantal betaalbare huurwoningen. In ieder geval moet de vrijwilligheid voorop staan. Huurders die niet willen kopen mogen niet gestraft worden met extra huurverhogingen of met de verwaarlozing van onderhoud. Huizen van "sociale" verhuurders mogen niet aan commerciële beleggers verkocht worden.Langdurige dakloosheid wordt met name veroorzaakt door psychiatrische en /of verslavingspro-blemen. De onaanvaardbare bezuinigingen op de psychiatrie wreken zich hier, en moeten terug-gedraaid worden. Er dient veel meer capaciteit te komen bij verslavingsopvang en psychiatrie, in combinatie met dwang en /of drang. Zowel in het belang van betrokkenen zelf als in het belang van omwonenden dienen de begeleid wonen-projecten met steun van het rijk uitgebreid te orden

Inbreiden:

Waar dat maar enigszins mogelijk is wil de gemeente open plekken gaan volbouwen. Gevolg is veelal dat groen moet worden opgeofferd, en dat huizen te dicht op elkaar komen te staan. De SP zal dit soort plannen steeds kritisch bekijken en met name onderzoeken hoe de mensen in de betreffende buurt daar over denken.Gezien het ruimtegebrek is verspilling van deze ruimte aan veel te grote kavels voor miljonairs-woningen voor de SP onaanvaardbaar.

Grondbeleid:

Speculanten en beleggers mogen geen grote greep op het grondbeleid in Landgraaf hebben. Woekerwinsten die zij maken worden geboekt over de rug van de gemeente en de burgers. Die dient bestreden te worden, onder andere doordat de gemeente zelf een actief grondbeleid gaat voeren, wat betekent dat de gemeente in een vroeg stadium zelf grond aankoopt waar mogelijk ontwikkelingen gaan plaatsvinden.

Financiën:

De afgelopen jaren is er een ongeloofwaardig financieel beleid gevoerd. Voor zaken die door de coalitie politiek wenselijk gevonden werden, werd steeds uit diverse al dan niet verantwoorde bronnen geld gevonden. Voor wat politiek onwenselijk geacht werd, was zogenaamd ook geen geld beschikbaar. Hoe dan ook is de financiële positie van de gemeente gedeeltelijk verbeterd door de operatie Libra. Maar alleen doordat er op verenigingen en instanties zoals ook op SWL grote bezuinigingen zijn doorgevoerd.

Gemeentelijke lasten:

Er mag geen verhoging komen van de gemeentelijke belastingaanslag voor de gewone burgers, afgezien van aanpassingen aan de inflatie. De SP geeft er de voorkeur aan dat gemeentelijke belastingen afgeschaft worden, omdat daarbij veel te weinig samenhang bestaat tussen draagkracht en de hoogte van de belastingen. De gederfde opbrengst zou via de inkomsten- en vermogensbelasting geheven moeten worden. Zolang dat niet zo is zouden rioolrecht en afvalstoffenheffing in de gemeente Landgraaf afge-schaft moeten worden, en in plaats daarvan de opbrengst van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) verhoogd moeten worden. Rioolrecht en afvalstoffenheffing staan immers helemaal los van het inkomen, terwijl bij de OZB er een samenhang is tussen de grootte van het pand en de belasting. Dit wordt ook overheveling genoemd. Dit zou leiden tot een lastenverlaging voor mensen met een lager inkomen in de goedkopere woningen, en een lastenverhoging voor eigenaren van grote woningen en bedrijfspanden. Voor zover de gemeente gestegen kosten van afvalverwerking en riolering aan de burgers zou moeten doorbereken kan via deze overheveling bereikt worden dat dit voor de mensen met de kleinere beurs niet tot een hogere aanslag leidt, en uitsluitend eigenaren van grote woningen en bedrijfspanden meer gaan betalen.Er moet een einde komen aan de vrijstelling van NAVO-militairen van gemeentelijke belastingen. Voor zover de rijksoverheid daartoe niet bereid is, dient deze de betreffende gemeenten in ieder geval financieel te compenseren.Heffingen voor bedrijven die bij lange na nog niet kostendekkend zijn, zoals de leges voor bouwvergunningen voor grote kantoren en dergelijke, moeten wèl verhoogd worden. De hondenbelasting heeft in Landgraaf extreme hoogte bereikt, waarbij slechts een fractie van de opbrengst wordt gebruikt voor het bestrijden van hondenoverlast en het creëren van voorzieningen voor hondenbezitters. Nu is het zo dat veel kinderspeelplaatsen voor dat doel haast onbruikbaar zijn door de hondenoverlast. Deze lasten moeten bevroren worden, en een veel groter deel van de opbrengst moet voor voornoemd doel gebruikt worden. Tevens moet men mensen aanspreken op hun gedrag. De geplande invoering van een gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing ('diftar') wordt door de SP bestreden. Het gaat dan om het bepalen van de hoogte van de afvalstoffenheffing door het wegen van de bak, of het invoeren van de zogenaamde dure zak. De praktijk in andere gemeenten toont aan dat dit leidt tot een ernstige toename van het zwerfvuil door illegale dumpingen, om aldus minder te hoeven betalen. De verloedering die dat veroorzaakt, en de kosten om dat op te ruimen, wegen niet op tegen de beweerde voordelen. Bovendien kunnen veel burgers de hoeveelheid afval die ze overhouden niet of nauwelijks beïnvloeden. Om nog maar te zwijgen over het feit dat heel wat mensen erg veel afval overhouden, en bij diftar dus veel zouden moeten betalen, wegens ziekte (incontinentie) of omdat ze baby's hebben. Het is niet rechtvaar-dig hen via de afvalstoffenheffing daarvoor te bestraffen. Bij het kwijtscheldingsbeleid dienen de vermogensgrenzen gelijk gesteld te worden aan die in de Bijstandswet. Het is onaanvaardbaar dat mensen die zo verstandig zijn geweest een beetje te sparen voor een noodgeval daarvoor bestraft worden doordat ze dan geen kwijtschelding krijgen terwijl hun inkomen wel op het minimum zit.

Bezuinigen:

Het uit de hand lopen van grootscheepse gemeentelijke projecten leidt keer op keer tot financiële problemen. Bezuiniging op zulke prestige-projecten, zou veel geld besparen. Mede door het te vergaand inkrimpen van het gemeentelijk apparaat wordt er veel te vaak een beroep gedaan op peperdure externe adviseurs en bureau"s. Dit dient drastisch gekort te worden

Vergoeding raadsleden en wethouders:

Bij het zuinig omgaan met geld moet de gemeente raad het voorbeeld geven door de vergoeding voor raadsleden (nu 900,= euro per maand per raadslid) terug te brengen. De SP streeft er naar de wettelijke mogelijkheid dit met 20 % te verlagen te gebruiken, en de vergoeding in ieder geval te bevriezen.De vergoedingen voor zogeheten fractie-assistenten zijn door de grotere fracties te zwaar bezet.Dit is onnodig en dient teruggedraaid te worden.Wethouders ontvangen boven hun salaris per jaar ook nog eens een vaste onkostenvergoeding, waarvoor ze niet eens nota's hoeven te overleggen. Daarnaast declareren ze extra onkosten. Hier dient het mes in gezet te worden.Er dient een einde te komen aan onnodige gratis reisjes voor wethouders en raadsleden.

Integriteitsbeleid:

In plaats van het privatiseren en uitbesteden van gemeentelijke taken aan particuliere bedrijven moet de gemeente juist meer werk in eigen hand houden. Alle opdrachten van belang aan aannemers en bedrijven moeten openbaar aanbesteed worden. De grens daarvoor mag zeker niet meer worden dan de huidige, eerder minder. Ook bij kleinere opdrachten moeten meerdere offertes gevraagd worden, en dienen in principe alle betreffende bedrijven in aanmerking te kunnen komen.Er moet strikt op worden toegezien dat hierop alleen uitzonderingen gemaakt worden bij echte spoedeiheid of specialistische kennis. De afgelopen tijd is hier veel te vaak een uitzondering op gemaakt. Ook moet worden toegezien op trucs en onderlinge afspraken door bedrijven om het aanbestedingsbeleid te ontduiken. Voor het groenonderhoud door Licom moet een afwijkend aanbestedings beleid gelden, omdat dit bedrijf een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor de werkgelegenheid, ook in de winter, van haar gehandicapte werknemers.De gemeente moet van aannemers en bedrijven die opdrachten voor haar uitvoeren verlangen dat er een goed personeels- en milieubeleid gevoerd wordt, o.a. door het correct hanteren van de CAO, het tegen gaan van zwart werk en het op de juiste wijze verwerken van afval. Concurrentie bij de aanbesteding mag niet ten koste gaan van het personeel en het milieu.Geen belangenverstrengeling:Er dient strikt op toegezien te worden dat er geen gunsten of beloningen worden verstrekt aan politici of ambtenaren, en dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.B & W en topambtenaren dienen zich verre te houden van het zogenaamde "netwerken" via reisjes.Ook binnen de gemeente Landgraaf blijkt het telkens weer voor te komen dat ambtenaren op hetzelfde beleidsveld waarin ze gewerkt hebben met een eigen bedrijf aan de slag gaan, en zich vervolgens door de gemeente voor veel geld laten inhuren. Dit dient via vast te stellen integriteitsregels onmogelijk gemaakt te worden.

Sociale Zaken Sociale Dienst:

Na boetes, of de dreiging daarmee, vanuit Den Haag is er de afgelopen tijd verbetering opgetreden in de boekhoudkundige kwaliteit van de Sociale Dienst, voor zover die voor controlerende instanties van belang is. Daarbij is echter de kwaliteit ten opzichte van de cliënt vergeten. Nog steeds is het aantal foute beslissingen onaanvaardbaar hoog, hetgeen bevestigd wordt door het grote aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften, en zijn er veel te veel klachten over een onbehoorlijke omgang, hetgeen blijkt uit de vele gegronde klachten daarover. Er mag geen baliesluiting van de Sociale Dienst gaan plaats vinden. Het is onaanvaardbaar dat er voor mensen die schriftelijk of telefonisch wat minder begaafd zijn geen mogelijkheid meer is om aan een direct toegankelijk balie vragen te stellen of hulp te vragen.Fraude moet bestreden worden, maar bijstandsgerechtigden mogen niet bij voorbaat als verdachten beschouwd worden.Tot onze grote verontrusting mag de bemiddeling van werklozen naar werk binnenkort uitbesteed gaan worden aan particuliere bureau's. Men kan zeer grote vraagtekens zetten bij hun kwaliteit, maar vooral zal het principe dat ze betaald gaan worden naar gelang het betaalde 'resultaat'tot onaanvaardbare gevolgen kunnen leiden. Werklozen zullen geprest worden werk of arbeidsvoorwaarden te accepteren die eigenlijk niet verlangd mogen worden, want dan is het kassa voor het bureau. Ook zullen zij de krenten uit de pap willen halen, waarbij de mensen die moeilijk aan de slag komen toch buiten de boot vallen. Arbeidsbemiddeling moet een exclusiev overheidstaak blijven. Het weer bieden van perspectief aan mensen, conform de menselijke waardigheid, mag niet gecommercialiseerd worden.Voor werklozen die moeilijk aan de slag komen moet veel zwaarder ingezet worden op scholing. Ook dient de kwaliteit van die scholingen, die nu soms bedenkelijk is, verbeterd te worden. Ook hier dient dat een overheidstaak te blijven, die niet moet worden uitbesteed aan al dan niet obscure particuliere bureau's.Net zoals alle andere ouders moeten ook (alleenstaande) ouders met een bijstandsuitkering zelf de keuzevrijheid hebben of zij buitenshuis willen gaan werken, dan wel thuis willen blijven voor de kinderen. Een sollicitatieplicht mag er voor hen niet zijn. Op de Sociale Dienst dient de menselijke waardigheid van de uitkeringsgerechtigden voorop te staan. Overbodig girogluren, onnodige burocratie en formulieren, lange wachttijden op beslissingen, zinloze verplichtingen en een onheuse bejegening zijn daarom onaanvaardbaar.De (rijks-) Wet Boeten en Maatregelen, die draconische straffen oplegt voor zelfs onbewuste overtreding van bureaucratische regels, dient door de gemeente bestreden te worden. Dit temeer omdat de boetes en kortingen mensen die toch al niets hebben onaanvaardbaar hard treffen en hen verder in de armoede stort.

Armoede:

Het bestaan van armoede in Nederland wordt eindelijk erkend. Zeker in Landgraaf hebben vele duizenden mensen hier mee te maken.De enige echte oplossing hiervoor is een drastische verhoging van de minimumlonen en de uitkeringen. De gemeente moet hiervoor een krachtig beleid richting Den Haag voeren.Voor zover via het gemeentelijk beleid de hoogte van uitkeringen kan worden bepaald dient daarvoor de maximale hoogte vastgesteld te worden.Maatregelen als kwijtschelding, bijzondere bijstand en kortingsregelingen voor de minima zijn slechts een lapmiddel. Het leidt tot hoge bureaucratische kosten en een aantasting van de menselijke waardigheid omdat mensen hun hele hebben en houwen op tafel moeten leggen om hiervoor in aanmerking te komen. Maar zolang zulke maatregelen voor de gemeente de enige mogelijkheid zijn de armoede-problemen iets te verlichten moeten deze natuurlijk wel maximaal gebruikt worden, waarbij de bureaucratische rompslomp tot het absolute minimum wordt teruggebracht. Eenmaal bekende gegevens moeten niet telkens weer opgevraagd worden. De vermogensgrenzen voor kwijtschelding dienen verhoogd te worden naar die voor de bijstandswet. Nu wordt kwijtschelding al geweigerd als er sprake is van het heel verstandig opzij zetten wat geld voor financiële tegenvallers.De armoede in de rest van de wereld komt voort uit dezelfde machtsverhoudingen die ook de armoede in Nederland veroorzaken. Zoals de tweedeling tussen arm en rijk in Landgraaf toeneemt, gebeurt dit ook op wereldniveau.De gemeente heeft een taak bij de voorlichting over dit thema.

WSW- en WIW-banen:

De werkgelegenheid op de Sociale Werkplaatsen moet op zijn minst in stand gehouden worden. Sociale Werkvoorziening is een gemeentelijke taak die voor de SP grote prioriteit dient te hebben omdat dit in de praktijk vrijwel de enige mogelijkheid is voor gehandicapten volwaardig deel uit te maken van de maatschappij. Indien een beroep op de rijksmiddelen hiertoe onvoldoende is, moeten hiervoor zonodig extra gemeentelijke middelen uitgetrokken worden.Voor de WSW-ers moet er een goede CAO met volwaardige arbeidsvoorwaarden blijven.Efficiency-maatregelen mogen niet ten koste gaan van de sociale doelstelling van de WSW. Dit is de afgelopen tijd ten onrechte wel gebeurd. Gigantische extra bonussen voor toch al dikbetaalde directeuren zijn voor de SP onaanvaardbaar.Er dient in de WSW een meer platte organisatie gecreëerd te worden.De invloed van de gemeente op het WSW-beleid moet versterkt worden.Het kan zinvol zijn de WSW uit te breiden naar de WIW-banen (vroegere Melkert- en banenpool-banen). In ieder geval dienen beide organisaties beter samen te werken, met uiteindelijk wellicht één organisatie. Dan dienen uiteraard ook salarissen conform de WSW-CAO betaald te worden. De huidige vorm van onderbetaalde WIW-banen wordt door de SP in ieder geval van de hand gewezen. Het werk als zodanig is vaak wel zinvol, maar de betaling en andere arbeidsvoor-waarden zijn veel te slecht. Deze mensen dienen alsnog een volwaardige CAO met een goede beloning en andere arbeidsvoorwaarden te krijgen. Daarbij hoort een beloning van tenminste 120 % van het minimumloon voor de al in dienst zijnde banenpoolers en een normaal functieloon voor nieuwe WIW-ers. WIW-banen dienen zoveel mogelijk in vaste banen omgezet te worden.In de praktijk is heel vaak gebleken dat WIW-ers slechts de plaats innemen van WSW-ers of anderen die dit werk eerst voor een fatsoenlijk loon deden. Dergelijke verdringing van normaal betaald werk door banenpoolers levert geen extra werkgelegenheid op, maar is slechts loon-ontduiking.Milieu:De gemeente moet in haar beleid alle nadruk leggen op de handhaving van de verschillende milieuwetten. Dat betekent dus voldoende ambtenaren om controles uit te oefenen en toezicht te houden, en zonodig maatregelen op te leggen.

Afvalverwerking:

De kosten van afvalverwerking moeten worden teruggedrongen door het aanpakken van de producenten van het afval, de industrie. Dat is de bron van de vervuiling.Onder het mom van een schoon milieu blijkt de overheid zeer vindingrijk om de burger geld uit de zak te kloppen. De enorme verhoging van de afvalstoffenheffing getuigt hiervan. De SP is het daar niet mee eens. Huishoudens produceren geen afval maar houden afval over dat elders gemaakt wordt. Daarom moet een echte beperking van de afvalstroom aangepakt worden bij de produktie.De overheid moet bepaalde verpakkingen verbieden en statiegeldregelingen opleggen. De overheid moet voorschrijven dat produkten zó worden gemaakt dat ze in de afval fase zoveel mogelijk kunnen worden hergebruikt en niet op kosten van de gemeenschap moeten worden opgeruimd. Blijft er toch afval over, dan zal de verwerking daarvan betaald moeten worden door de fabrikant zodat het voor ondernemers economisch noodzakelijk wordt om zo weinig mogelijk afval te produceren.Zolang het afvalprobleem niet echt aangepakt wordt merkt de SP nog het volgende op over de afvalstofheffing. Een afvalstoffenheffing naar gewicht is niet wenselijk omdat dit leidt tot "afvaltoerisme" en illegaal storten. Mensen die volstrekt buiten hun schuld veel afval overhouden (bijvoorbeeld incontinentie-patienten) zouden hierdoor bovendien onterecht zwaar gepakt worden. Gestreefd moet worden naar een afvalstoffenheffing via de algemene belastingen naar inkomen.Gescheiden inzameling van afval heeft alleen zin indien ook de verwerking hiervan goed geregeld wordt.

Bodemsanering:

Waar in de gemeente bodemsanering plaatsvindt moeten de kosten ervan door de vervuiler betaald worden.Asbest:Er dient een inventarisatie gemaakt te worden van alle gebouwen binnen de gemeente waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Dit wegens de risico's bij renovatie, groot-onderhoud of sloop. Deze inventarisatie dient gevolgd te worden door een verwijderingsplan, waarbij de noodzaak om al dan niet tot snelle verwijdering over te gaan wordt vastgesteld.

Groenonderhoud:

Het groenonderhoud in Landgraaf is tot een te laag niveau afgezakt en moet verbeterd worden. Door een veel actiever beleid bij het in bruikleen geven van losse stukjes groen aan particulieren kan op de kosten van groenonderhoud bespaard worden. In diverse wijken zijn grote stukken openbaar groen in handen van verhuurders, die de hoge onderhoudskosten daarvan bij de huurders neerleggen. Deze huurders betalen daarmee dubbel: via de OZB voor het gemeentelijk groen en via de servicekosten aan de verhuurder voor het andere groen. De eerste keuze van de SP is het via de Huurcommissie verplichten van de verhuurder deze kosten voor eigen rekening te laten nemen. Blijkt dit niet mogelijk dan dienen de onderhouds-kosten voor rekening van de gemeente te komen, omdat het onbillijk is bewoners van sommige wijken dubbel te laten betalen.

Schone wijken:

De vervuiling van de wijken neemt schrikbarend toe. Dit onder andre, maar niet alleen, rond afvalcontainers. Voor een deel is dat verwijtbaar aan degenen die op onaanvaardbare wijze hun troep overal gooien, maar voor een deel ook aan de gemeente. Containers zijn te klein of worden te weinig geledigd. Schoonmaken gebeurt te weinig, hetgeen anderen aanmoedigt er nog maar meer troep bij te zetten. Betaling van afvalstoffenheffing per gewicht ('diftar') zal dat alleen maar erger maken. Van daadwerkelijk optreden tegen mensen die afval ongeoorloofd op straat smijten is hoegenaamd geen sprake. De gemeente moet door voldoende capaciteit van de containers, door meer schoonmaken en door een geloofwaardig handhavingsbeleid de vervuiling terug dringen. Er moet geen diftar-systeem komen.Natuur- en groengebieden: De SP wijst aantasting van de natuurgebieden in Landgraaf van de hand. Bebouwingen of welke andere plannen voor de aantasting van natuurgebieden kunnen rekenen op de tegenstem van de SP. Tevens moeten alle wandelpaden in natuurgebieden open blijven.Het recreatief gebruik van diverse groengebieden moet meer bevorderd worden. Meer dan nu het geval is dient de hoge opbrengst van de hondenbelasting gebruikt te worden voor de aanpak van het hondendrollen-probleem.Verkeer:Er dient echt invulling gegeven te worden aan het begrip autoloze zondag in Landgraaf, waarbij de mensen dan wel een alternatief geboden moet worden in de vorm van openbaar vervoer, dat momenteel op zondag juist zeer beperkt is.Er moet meer spoed gezet worden en meer geld beschikbaar komen bij het aanpakken van verkeersgevaarlijke plekken in Landgraaf zoals b.v. de kruising Moltweg -Pasweg en het Streeperkruis. SP is voor een beperkte aanleg van nieuwe wegen, zoals vastgelegd in gemeentelijke plannen, om daarmee onaanvaardbare en gevaarlijke verkeersituaties in de wijken te ontlasten en in de wijken verkeersluwe zones aan te leggen. Verdergaande aanleg van nieuwe wegen wijst de SP af. Geld daarvoor kan beter voor verbetering van het openbaar vervoer ingezet worden. In dat verband dient ook het zogeheten buitenring-probleem gezien te worden, waarbij een nieuwe weg noordelijk of zuidelijk van Brunssum zou moeten worden aangelegd. De zuidelijke variant zou daarbij tot een onaanvaardbare natuur-aantasting in andere gebieden leiden. Het ziet er vooralsnog naar uit dat volledige doortrekking van deze buitenring niet persé noodzakelijk is.Inspraak over verkeersplannen moet plaatsvinden voordat de plannen kant en klaar zijn.Het spreekt vanzelf dat wegomleggingen wegens werkzaamheden tot een minimum worden beperkt. Onderlinge coördinatie, en ook coördinatie met andere instanties die met wegafsluitin-gen te maken hebben zijn daarvoor van groot belang.

Parkeren:

De SP is tegen invoering van parkeertarieven, en tegen lastenverhoging voor de auto in het algemeen, zolang het openbaar vervoer een zodanig belabberd niveau heeft dat het voor de meeste mensen geen alternatief biedt, en de mensen toch nog gedwongen blijven de auto - tegen hogere lasten - te gebruiken. Alleen als parkeertarieven echt gebruikt worden voor een merkbare verbetering van het openbaar vervoer naar het centra's is dat voor de SP bespreekbaar.

Openbaar vervoer:

De positie die de gemeente nog wel heeft in het overleg met de provincie over het busvervoer in de gemeente moet voor de volgende doelstellingen gebruikt worden:Als uiteindelijk doel gratis openbaar vervoer in de gemeente, volgens het model Hasselt. Te denken valt aan een experiment in Landgraaf. In ieder geval verbetering van de lijndiensten, de bus moet ook vaker rijden, met name 's avonds en in het weekeinde. Tenminste dient de aansluiting op de Intercity-treinen goed geregeld te zijn.Strekking van lijnen is een goede zaak voor de snelheid, maar mag niet zover doorgedreven worden dat buurten niet meer door de bus aangedaan worden.Onder geen beding vervanging van vaste verbindingen door de lijntaxi. Lijntaxi-verbindingen mogen hoogstens extra verbindingen zijn.Het gebruik van mini-busjes op zogenaamd stille lijnen blijkt er telkens weer toe te leiden dat mensen moeten achterblijven als het toch wat drukker is. Dit moet gestopt worden.-Mensen moeten zich veilig kunnen voelen op een busstation en er moeten voldoende wachtruimtes zijn.Zonodig moet de gemeente ook geld uit eigen middelen inzetten voor verbetering van het openbaar vervoer.Eveneens is van groot belang dat het NS station in Schaesberg blijft bestaan, zodat het aantal intercity-treinen die Heerlen aandoen ook la is dat slechts één per uur, er goede verbindingen met Landgraaf blijven bestaan. De gemeente moet er bij de NS met klem op aandringen dat dit juist uitgebreid wordt.

Fietsen:

Fietsen dient gestimuleerd te worden. Zeker in Landgraaf dienen fietsers speciale faciliteiten te krijgen. Bij de aanleg van wegen moet gezorgd worden voor goede en veilige fietspaden. Op reeds bestaande wegen, waar geen voorzieningen voor fietsers zijn, dienen deze, waar mogelijk, aangelegd te worden.De doorstroming van fietsers en voetgangers bij stoplichten dient veel beter te worden. Nu zijn ze daar veel te vaak het stiefkindje dat pas aan de beurt is als alle auto's doorgang gehad hebben. Dit lokt (gevaarlijk) oversteken bij rood uit.

Sport en Recreatie:

Het schoolzwemmen moet direct weer worden ingevoerd.De gemeentelijke tarieven voor sportverenigingen mogen niet worden verhoogd.Speeltuinen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Zij moeten kunnen rekenen op steun van de gemeente.Naast deze al bekende, maar daarom niet minder belangrijke standpunten van de SP stellen wij ook een aantal nieuwe initiatieven voor op het gebied van Sport en Recreatie.Wij denken daarbij aan:- De verkiezing van de Landgraafse sportvrouw en -man van het jaar.- De sportstimulering dient actiever ter hand genomen te worden, gezien het grote belang voor de jeugd en de volksgezondheid.- Er dient meer geld beschikbaar te komen voor sportaccomodaties, zodat de knelpunten echt aangepakt kunnen worden, waarbij ook betaalbaarheid gegarandeerd wordt.

Cultuur:

Het Theater, de Bibliotheek en de muziekschool zijn belangrijke gemeenschapsvoorzieningen, welke niet geprivatiseerd moeten worden. Ook de kleine cultuur moet zich kunnen blijven ontplooien. Dus steun van de gemeente bij culturele uitingen wordt door de SP ondersteund.De toegankelijkheid van monumenten voor de burgers, zeker als ze met gemeenschapsmiddelen gerestaureerd zijn, moeten zo groot mogelijk zijn.Er dient voldoende toezicht te zijn op de besteding van monumentensubsidies en daarna het onderhoud van monumenten.

Gehandicapten:

De invoering van de WVG is een ramp geworden voor de gehandicapten. De invoering van gehandicapten vervoer voor 65-plussers moest betaald worden door de gehandicapten onder de 65, hetgeen leidde tot een ernstige verslechtering van de vervoersvoorziening.Het tot 2001 in Landgraaf gebruikte systeem met een beperkt aantal gratis taxi-ritten was al slecht. Het sedert dat jaar in de regio opererende ReisNet is een complete ramp. Het vervoersgebied is drastisch ingeperkt, 's nachts kan niet meer gereisd worden, en de kwaliteit is aanhoudend beneden peil, met als dieptepunt het op grote schaal te laat of zelfs helemaal niet ophalen van de mensen. Het gevolg is dat vele gehandicapten helemaal geen gebruik meer willen maken van ReisNet. Wie zijn toch al beperkte budget niet bij ReisNet opmaakt krijgt dit zelfs gekort door de gemeente Landgraaf. Velen geven de voorkeur aan een vast, zelf te besteden bedrag voor vervoer, in plaats van gedwongen gebruik van een collectief vervoerssysteem. Maar de gemeente Landgraaf geeft in de regel deze keuze-mogelijkheid niet. Slechts een steeds verder afnemende groep mensen die tevoren een eigen vervoersbudget kregen mogen dit houden, zolang ze hun oude auto hebben. Hierdoor worden mensen min of meer gedwongen oude versleten auto's aan te houden. De huidige wetgeving leidt er ook toe dat gemeenten sterk van elkaar afwijkende regelingen hebben. Waarbij het van willekeurige budgettaire overwegingen van de toevallige woonplaats en van de aanwezigheid van veel of weinig gehandicapten in de gemeente afhankelijk is hoe goed of slecht de WVG is. De meeste gemeentes, waaronder ook Landgraaf willen persé voorkomen dat ze ook maar één cent toeleggen op de WVG, en hebben daarom een zo zuinige verordening vastgesteld dat ze juist heel veel geld hierop over gehouden hebben.De gemeenten moeten dan ook aanhoudend in Den Haag op een andere wetgeving aandringen, waarbij voor het hele land dezelfde goede WVG-voorzieningen beschikbaar zijn. De uitvoering daarvan kan in handen van de gemeenten blijven, de budgetten moeten door het rijk beschikbaar gesteld worden. Op zijn minst moet er bij de beschikbaarstelling van de budgetten meer rekening gehouden worden met het aantal gehandicapten binnen de gemeente.Maar ook als de rijksbudgetten te klein blijven moet de gemeente haar verantwoorlijkheid nemen. Het beleid waarbij de angst voor overschrijding van het budget tot aantasting van het voorzieningennivo heeft geleid moet een radicale ommekeer krijgen. Niet het budget, maar een aanvaard-baar voorzieningennivo moet prioriteit krijgen. Zonodig moet de gemeente dan maar uit eigen middelen geld bijleggen. Dat is voor de SP een zaak van elementaire beschaving.In de praktijk betekent dit op zijn minst het volgende:Uiteindelijk keuzevrijheid tussen een vrij te besteden budget voor eigen vervoer of gebruik van collectief vervoer, en streven naar een zo snel mogelijke ontbinding van het contract met ReisNet.In afwachting daarvan in ieder geval uitbreiding van het reisgebied naar de oude regio, te weten heel Zuid Limburg en het nabije grensgebied.In afwachting daarvan geen verplichting het budget bij ReisNet te moeten besteden.In afwachting daarvan rechtstreeks aan de betrokkenen te betalen compensatie als het vervoer niet aan de eisen voldoet.In afwachting daarvan herinvoering van een budget bovenop het huidige bedrag voor vervoer buiten de regio, aangezien ook het Traxx-systeem dat daarvoor zou moeten zorgen niet functioneert.verhoging van het budget voor verhuizingen als gevolg van handicap naar fl.4000,= of 1.815.10 euro. De huidige fl. 3000,= of 1.361.30 euro zijn veel te weinig.Afschaffing van de nu geldende verhuisplicht als de gemeente woningaanpassing te duur vindt.Versnelling van de procedures bij woningaanpassing.Welzijn:Veel problemen in op welzijnsgebied hebben te maken met de toenemende tweedeling, op het gebied van inkomen, gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, enzovoorts. Op de eerste plaats dient die tweedeling bestreden te worden. Welzijnswerk kan de tweedeling niet ongedaan maken, maar heeft wel degelijk een functie om althans de gevolgen wat tegen te gaan.De SP heeft zich daarom verzet, en zal dat blijven doen, tegen bezuinigingen op het welzijns-werk. Maatschappelijk werk, opbouwwerk, gemeenschapshuizen zijn belangrijke voorzieningen in de wijken. Aantasting van het voorzieningenniveau leidt op termijn tot haast onoplosbare problemen, is van invloed op de onderlinge verhoudingen tussen de bewoners, en kan soms tot ernstige gevolgen leiden.Bestaande wijkcentra's moeten meer financiele steun krijgen. Zulke voorzieningen spelen een belangrijke rol bij de volgende thema's ouderen, jongeren en wijken. Het bestaande gemeentelijke beleid waarbij er geen wijkvoorzieningen meer mogen komen, en de bestaande bij voorkeur afgestoten worden moet stopgezet worden.

Ouderen:

Terecht maken de ouderen zich zorgen over hun inkomen, er heerst onder ouderen veel armoede. Ook is er terecht verontrusting over het tekortschieten van zorgvoorzieningen, in verhouding tot het snel groeiende aantal ouderen. Hoewel beide voornoemde aspecten allereerst een verantwoor-delijkheid zijn van het rijk dient ook de gemeente zich op dit terrein tot het uiterste in te spannen, via bijvoorbeeld de Sociale Dienst en goede WVG-voorzieningen.De SP wijst bezuinigingen op voorzieningen voor ouderen van de hand. Er dienen meer voor-zieningen op wijkniveau te komen.Bij het ontwikkelen van plannen voor woningbouw en openbare ruimte dient rekening gehouden te worden met het groeiende aantal ouderen, en de breed levende wens hen zo veel mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten blijven. Dat betekent veel meer aangepaste woningen in de wijken.Hoewel zorgvoorzieningen als verzorgings- en verpleeghuizen niet onder de directe verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, dient de gemeente zoveel mogelijk druk op de verantwoordelijken uit te oefenen de absurd lange wachtlijsten hier drastisch aan te pakken.

Jongeren:

De problematiek onder jongeren is op alle overheidsnivo's jarenlang zwaar onderschat. De gevolgen in de vorm van jongeren die ontsporen worden nu steeds meer zichtbaar. Dit met alle gevolgen vandien voor de jongeren zelf en hun omgeving. Jongeren in het algemeen hebben vaak behoefte aan speciale ontmoetingspunten en activiteiten, buiten het commerciële circuit om. Die zijn er nu veel te weinig, zie ook het tekort aan wijkvoorzieningen. Daarnaast dienen er in overleg met andere overheden veel betere opvangmogelijkheden voor zogenaamde probleemjongeren te komen.Na het vele jaren verwaarlozen van dit aspect, en het verder toenemen van de spanningen hierdoor, is de gemeente onlangs overgegaan tot het aanwijzen van hangplekken op diverse plekken.De SP waarschuwde direct dat dit alleen naar behoren kon functioneren als dat ook gepaard zou gaan met professionele begeleiding en goede samenspraak met omwonende.Er moet veel meer huisvesting voor jongeren en studenten komen, buiten het huisjesmelkerscircuit om.De mogelijkheden en de behoeften van jongeren om medezeggenschap te krijgen dienen serieus genomen te worden met het doel jongeren inspraak te geven op het te voeren beleid. De bezuiniging op de begeleiding van de Jeugdraad moet daarom teruggedraaid worden.

Wijken:

In diverse Landgraafse wijken vindt een verloederingsproces plaats, door verwaarlozing door gemeente en verhuurders, door het ontbreken van voorzieningen.De SP vindt het prima als er meer geld beschikbaar komt voor de wijken, maar dan zal er ook wat gedaan moeten worden aan de woningverhuurders. Deze moeten huizen en buurten fatsoenlijk onderhouden, zorgen dat de huren betaalbaar blijven, dat de huursubsidie in stand blijft. Maar bovenal zullen de burgers echte zeggenschap moeten krijgen in hun eigen buurt, bijvoorbeeld door middel van wijkraden met een eigen budget, dat van meer dan symbolische waarde moet zijn. Bij wijkraden en vergelijkbare organisaties moet echter wel steeds de representativiteit in de gaten gehouden worden. Als blijkt dat de meerderheid van de buurt over een kwestie anders denkt dan de wijkraad mag de gemeente zich niet achter de wijkraad verstoppen. Ook mag een wijkraad nooit als een buffer tussen burgers en gemeente misbruikt worden, waarbij mensen die zich rechtstreeks tot de gemeente wenden naar de wijkraad worden afgescheept.Bij woningtoewijzing moet concentratie van sociale problematiek en ghettovorming voorkomen worden. Naast de bouw van duurdere woningen in goedkope wijken dienen er ook goedkope woningen in duurdere wijken te komen.Onderwijs:Er dient een voldoende aanbod van openbaar onderwijs te zijn.Bij capaciteitsproblemen van basisonderwijs moet voorkomen worden dat klassen van één school over verschillende wijken verdeeld moeten worden en dat kinderen op hun oolweg gevaarlijke verkeerspunten moeten passeren. Dit door zonodig tijdelijke of definitieve huisvesting bij te bouwen. Dit geldt evenzeer voor gymnastiekzalen.

Minderheden:

Bij het beleid met betrekking tot buitenlanders moet de nadruk liggen op maatregelen die de integratie in onze gemeente bevorderen. De SP bepleit - al heel lang - veel meer aandacht voor studie van de Nederlandse taal, nadruk op scholing en bijscholing. Maar ook een huisvestingsbeleid dat er op gericht is onze wijken evenwichtig samen te stellen. Voorkomen moet worden dat er zoiets als ghetto's ontstaat.

Discriminatie:

Discriminatie om wat voor reden dan ook - huidskleur, nationaliteit, geloofsovertuiging, sexuele geaardheid, geslacht - is ongeoorloofd en moet bestreden worden.Drugs:De handel in drugs moet keihard bestreden worden.Daarnaast is het voor de SP niet aanvaardbaar dat goedwillende burgers, zoals nu het geval is, opgescheept worden met de overlast van dealers en drugverslaafden. Daarom moet de gemeente alles er aan doen om deze overlast te beperken. Ook is het de taak van de overheid zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen in omstandigheden komen waarin ze naar drugs grijpen. Daarvoor is een goed sociaal zekerheidsstelsel nodig, werk voor ieder die kan werken, goede en betaalbare huizen. Verslaving is een mensonwaardig bestaan. De SP vindt dat verslaafden af moeten kicken, zonodig met drang of desnoods dwang. Daarbij moet de overheid van haar kant zich verplichten aansluitend te zorgen voor goede huisvesting, werk en maatschappelijk perspectief.Landgraaf kent een 0 optie voor wat betreft koffieshops, in het kader van het landelijkbeleid is het de vraag of dit gewaarborgd kan blijven. Er dient een consequent handhavingsbeleid te komen met betrekking tot de regels voor koffieshops. Anderzijds is het beleid van de rijksoverheid waarbij de verkoop door de voordeur feitelijk legaal is, maar de aanvoer door de achterdeur illegaal, volstrekt ongeloofwaardig geworden. In de bestaande situatie kan dat alleen betekenen dat ook de aanvoer op een zorgvuldige wijze gelegaliseerd wordt Wil men over gaan tot het realiseren hiervan zal in ieder geval een zorgvuldige en strenge controle uitgevoerd moeten worden.Evenzeer is het ongeloofwaardig dat overlast door koffieshops (overigens terecht) veel aandacht krijgt, maar overlast door café's veel meer geaccepteerd wordt.

Gokken:

Gokverslaving blijft een ernstig probleem. Weliswaar is het gokken in kantines en cafetaria's officieel verboden, maar daarbuiten, in cafés en gokhallen, wordt de gokverslaving nog steeds volop gestimuleerd. Bovendien blijkt het in bijvoorbeeld fritures te wemelen van illegale gokautomaten, kennelijk zonder dat de gemeente daartegen optreedt.

Alcohol:

Gezien de positie die alcohol in deze maatschappij inneemt, is het niet reëel alcoholgebruik te verbieden. Maar alcoholmisbruik en de gevolgen daarvan zijn nog ernstiger dan de drugsproblematiek. Naast steun aan voorzieningen voor hulp aan alcoholverslaafden moet de gemeente mogelijkheden die zij heeft om alcoholmisbruik en de gevolgen daarvan enigszins in te perken gebruiken. In het kader daarvan is de SP tegen uitbreiding van de openingstijden voor de Horeca.

Veiligheid:

De steeds toenemende criminaliteit wordt door de burgers terecht als een bijzonder ernstig probleem ervaren. Naast de aanpak van de oorzaken daarvan (verslaving, werkloosheid, individualisering) moet er ook voldoende politie zijn om de burger het gevoel te kunnen geven dat hij beschermd wordt. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het rijk daarvoor zorg te dragen. De gemeente moet daar toe stappen nemen richting rijksoverheid.Stadswachten kunnen een nuttige functie vervullen. Zij dienen echter een volwaardig CAO-loon te krijgen. Hun aanwezigheid mag ook slechts een extra aanvulling zijn op de politietaak, en deze niet gaan vervangen, laat staan een voorwendsel te zijn om deze in te krimpen.Het functioneren van wijkagenten moet verder bevorderd worden.De SP keert zich strikt tegen mogelijke plannen om particuliere beveiligingsdiensten politie-taken te laten verrichten in woonwijken. Dit leidt er onvermijdelijk toe dat veiligheid te koop is, en groter wordt naarmate de buurt meer geld heeft. Bovendien moeten politie-werk as zodanig een overheidstaak blijven, die niet mag worden uitbesteed aan particulieren die bevoegdheden mogelijk gaan misbruiken.

Vliegverkeer:

AWACS. Bij veiligheid denkt de SP ook aan de nog steeds laag over Landgraaf vliegende AWACS-vliegtuigen. De SP bepleit het verdwijnen van de AWACS-basis in Geilenkirchen.

Regio-vorming:

De SP stelt zich op het standpunt dat het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger moet staan. De SP is daarom tegen gemeentelijke herindeling rond Landgraaf. Als de gemeenten gezamenlijk bepaalde taken beter kunnen uitvoeren kunnen ze best een samenwerkingsverband aangaan, zo is in de praktijk gebleken.Er is momenteel sprake van een aantal vormen van samenwerking door de gemeente over de landsgrenzen heen, die in de praktijk grotendeels gebakken lucht zijn, en te veel geld kosten. Daarbij gaat het om de zogenaamde Euregioraad en de MHAL-samenwerking met Maastricht, Hasselt, Aken en Luik. Hiermee kan wat de SP betreft gestopt worden. Wel is het goed om daar waaraan daar concreet behoefte aan bestaat constructief samen te werken met gemeenten aan de andere kant van de grens, zoals bijvoorbeeld Aken.Sedert enige tijd wordt er door de gemeenten in de regio samengewerkt onder de naam Parkstad Limburg. Hoewel we de naam ongelukkig vinden (liever Oostelijke Mijnstreek), is een goede samenwerking in dit verband belangrijk. Daarbij dient de doorzichtigheid van het beleid en de democratische controle daarop echter wel voorop te staan. Dat is in de praktijk niet goed gegaan. Nog erger zou het worden als de plannen doorgaan om een zogeheten regioraad daadwerkelijk grensoverschrijdende bevoegdheden te geven, terwijl zij niet democratisch gekozen is.Hoe dan ook blijven de mooie woorden over de 'Parkstadgedachte' ongeloofwaardig als het Landgraafse College het blijft presteren, niet tot werkelijke realisering van de nota bemoeizorg over te gaan. En willen dit over de verkiezingen heen tillen. Personeelsbeleid:Zoals al eerder vermeld is de SP gekant tegen het beleid van "de terugtredende overheid" en privatisering. Uiteraard dient de gemeentelijke organisatie wel efficiënt en zo goedkoop mogelijk te werken. Maar de grootscheepse afslankingsoperatie zoals die is uitgevoerd gaat veelal ten koste van de voorzieningen voor de burgers èn vaak ook ten koste van het personeel en de werkgelegenheid bij de gemeente.In de praktijk blijken diverse, zelfs wettelijke, taken van de gemeente niet meer goed uitgevoerd te worden omdat er teveel op het personeel bezuinigd is. Voorbeelden zijn de Sociale Dienst, Bouw- en Woningtoezicht en de juridische afdeling bij de afhandeling van bezwaarschriften.Dat gaat ten koste van de burgers die hiermee te maken hebben, en leidt ook tot een te hoge werkdruk voor personeel. Bovendien blijkt het vanuit kostenoverwegingen vaak contraproductief, omdat nu veel te vaak een beroep gedaan moet worden op peperdure externe ondersteuning en adviezen.Zowel ten behoeve van de burgers als ten behoeve van het personeel dient het personeelsbestand overal sterk genoeg te zijn om de gestelde taken uit te voeren. Daartoe dient de gemeente ook te investeren in de deskundigheid van de eigen ambtenaren. Het gebruik van externe ondersteuning en adviezen dient drastisch teruggebracht te worden.Misbruik van WIW-banen door de gemeente om goedkoop uit te zijn dient te stoppen. Deze mensen dienen net zoals iedereen een beloning te krijgen in overeenstemming met de functie die ze verrichten.

Rechtsbescherming:

De afhandeling van bezwaarschriften geschiedt momenteel door ambtenaren die in dienst zijn van de gemeenteLandgraaf. Zonder hun integriteit ook maar in het minst in twijfel te willen trekken is dit een onwenselijke situatie. Dit dient te geschieden door een onafhankelijke bezwaarcommissie, zoals die ook al in veel andere gemeenten functioneert. Essentieel is ook dat de afhandeling van bezwaarschriften, of dat nu door een eigen afdeling of door een externe commissie gebeurt, tijdig plaatsvindt. De nu al jarenlang voortdurende overschrijding van de wettelijke termijnen met vele maanden wordt door het huidige College willens en wetens geaccepteerd, omdat men weigert voldoende capaciteit in te zetten. Dit is een ernstige aantasting van de rechtsbescherming, en leidt er toe dat foute beslissingen veel te laat gecorrigeerd worden.

Communicatie:

Lange tijd hebben Landgraafse bestuurders zich in het gemeentehuis opgesloten. De laatste tijd tracht men meer naar buiten te treden. Dit onder andere door een overvloed een reclame-krantjes en persberichten met een veel te hoog "Tsjakka"-gehalte. Als dat niet aansluit bij de werkelijkheid zoals die door de burgers wordt ervaren is dat verspilde moeite. En het is bovendien een-richtingsverkeer.Pogingen in de andere richting te luisteren zijn er veel te weinig, en blijven bovendien teveel steken in contacten met al dan niet door de gemeente zelf in het leven geroepen organisaties, waarbij men soms vraagtekens kan zetten bij de representatiiteit. Nog erger is het als organisaties als wijkraden worden misbruikt als een soort buffer tussen de burgers en gemeente.

Democratie:

Vanuit democratisch oogpunt is het onaanvaardbaar dat er nog steeds geen gekozen burgemeester is. De mogelijkheden voor een referendum dienen uitgebreid te worden.

Raad en College:

Het hoogste orgaan in het bestuur van de gemeente is de gemeenteraad. Zoals ook de afgelopen jaren zal de SP haar verantwoordelijkheid voor het bestuur van de gemeente ten volle waarmaken door op een actieve en betrokken manier in de raad te werken. Voor- of tegenstemmen gebeurt bij de SP niet op basis van politieke spelletjes. Voorstellen, van wie ook afkomstig, worden op hun waarde beoordeeld.Voor de SP mag daarbij geen kiezersbedrog gepleegd worden. Tegenover onze kiezers hebben wij de verantwoordelijkheid in overeenstemming met ons programma te handelen en te stemmen, en dit in de praktijk ook zoveel mogelijk waar te maken.Veel te veel zijn de afgelopen jaren voorstellen goed- of afgekeurd om politieke redenen, om de coalitie in stand te houden, of om de oppositie dwars te zitten, terwijl men in werkelijkheid andere opvattingen heeft. Raadsleden opereren als stemvee in plaats van als volksvertegen-woordiger. Maar voor dergelijke politieke spelletjes wordt de raad niet door de kiezers gekozen.Tot nu toe is het zo dat het College van Burgemeester en Wethouders als dagelijks bestuur de besluiten van de raad uitvoert, en deze voorbereidt. Ten onrechte werd het College door velen als hoogste orgaan in de gemeente beschouwd, in plaats van de Raad. Overigens is herhaalde malen gebleken dat raadsbesluiten en verordeningen door het College niet zijn uitgevoerd. De SP keurt dat strikt af.De dreigende invoering van de zogeheten Elzinga-voorstellen zal verandering brengen in de positie van de Raad als hoogste orgaan. De SP betreurt dat, omdat het de positie van de Raad verzwakt.Nog onwenselijker is het dat dit ook de mogelijkheid biedt zogeheten rondreizende managers van buiten de gemeente, die helemaal niet door de kiezer gekozen zijn, tot wethouder te benoemen. Het gevaar op bestuurders zonder enig gevoel voor de stad en haar inwoners wordt aldus veel groter dan in de oude situatie het geval was. Ook al laat de nieuwe wetgeving benoemingen van buiten toe, de SP bepleit om toch gekozen raadsleden tot wethouder te benoemen.De SP is bereid deel te nemen aan de coalitie, als dat er toe leidt dat er een duidelijke breuk komt met het huidige beleid, en dat de coalitie een programma heeft dat aansluit bij het SP-programma.De SP is niet een partij die haar programma de dag na de verkiezingen in de prullenmand gooit. De SP is niet bereid in een coalitie aan te schuiven bij het huidige beleid. Als er na de verkiezingen geen meerderheid te vinden zou zijn voor een breuk met dat beleid kan de SP haar verantwoordelijkheid naar haar kiezers veel beter waar maken door vanuit de oppositie haar duidelijke tegeneluid te laten horen. Aanschuiven bij het huidige beleid zou niet alleen de voortzetting daarvan betekenen, hetgeen wij niet willen, maar bovendien de huidige krachtige oppositie daar tegen van de SP tot zwijgen brengen. En dat zal niet gebeuren.!!

Tot slot:

De SP streeft er naar bij de komende verkiezingen nog sterker uit de bus te komen, met een programma dat aansluit bij het landelijke SP-programma. Het is aan de kiezers van Landgraaf de keus, andere koers te laten inslaan dan tot op heden het geval was. Landgraaf verdient een beter bestuur, en kan dat krijgen door de SP nog sterker te maken dan nu al het geval is

U bent hier