h

Initiatiefvoorstel m.b.t. speeltuin 't Eikhoorntje.

15 januari 2002

Initiatiefvoorstel m.b.t. speeltuin 't Eikhoorntje.

De SP geeft het college opdracht een Initiatiefvoorstel uit te werken.

Aan de Voorzitter van de gemeenteraad.

Onderwerp:
Initiatiefvoorstel m.b.t. speeltuin 't Eikhoorntje.

Geachte voorzitter van de raad,

In de raadsvergadering van 7 november 2001, onderwerp begroting 2002, hebben wij gewezen op de problematiek van de speeltuin 't Eikhoorntje.
Wij hebben het college destijds eveneens gewezen op het ontbreken van financiële middelen in de begroting 2002 voor het realiseren van een verblijfsruimte op voornoemde speeltuin.
Inmiddels is de nood zo groot geworden dat wil de speeltuin nog op 30 april a.s. open gesteld kunnen worden er met vereende krachten aan gewerkt moet worden om dat te realiseren.
Omdat een voorstel van het college aan de raad om e.e.a. mogelijk te maken niet de agenda van de raad haalde hebben wij een initiatiefvoorstel ingediend met als doel het realiseren van een verblijfsruimte voor 't Eikhoorntje en wel voor 30 april a.s.
Het initiatiefvoorstel werd behandeld in de raad van 13 december jl. met als besluit: "het voorstel in handen te stellen van een gecombineerde commissievergadering, die in januari 2002 wordt gehouden".
Inmiddels is dit voorstel aan de orde gesteld in een ingelaste vergadering van de commissie Welzijnszaken van 9 januari jl.
In deze commissievergadering heeft de verantwoordelijk wethouder melding gemaakt dat er nog onderzoeken zouden moeten plaatsvinden.
Welke onderzoeken zouden moeten plaatsvinden werd niet vermeld.
Wij hebben de indruk dat het college van B en W geen prioriteit geeft aan het oplossen van het probleem van de speeltuin 't Eikhoorntje.
Naar onze mening zijn er voldoende onderzoeken geweest en kan op basis van deze onderzoeken een stappenplan gemaakt worden met als doel de realisatie van deze verblijfsruimte voor 30 april a.s., de datum waarop de speeltuin open gesteld wordt voor de doelgroep.
Is de verblijfsruimte op die dag niet gerealiseerd dan kan en mag de speeltuin haar poorten niet openstellen.

Wij als initiatiefnemers staan wij erop dat het initiatiefvoorstel, liefst voorzien van een collegestandpunt, in de raadsvergadering van 24 januari a.s. inhoudelijk besproken wordt en dat er verantwoording wordt afgelegd door het college over de tot nu toe door het college ondernomen stappen.
Verder willen wij dat het college in die vergadering in een stappenplan aangeeft wat er gedaan moet worden om deze verblijfsruimte voor 30 april a.s. te realiseren.
Verder willen wij van het college weten hoe het college deze uitgave denkt te dekken.
Wij blijven erbij dat in de vergadering van de raad van 24 januari a.s. een besluit genomen dient te worden inzake het beschikbaar stellen van een krediet.
Zo nodig kan een deel van dit krediet worden aangewend voor de noodzakelijke aanloopkosten.
Tot slot merken wij nog op dat volgens verkregen informatie reeds in 1999 een bouwplan door het bestuur van de speeltuin 't Eikhoorntje bij het college is ingediend.
Tevens zijn onderstaande fracties het eens met de SP en steunen deze stellingname.

Namens de fracties:
SP. CDA. PL. VVD. VA.

U bent hier